is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe zullen wij Christus kennen bij zijn komst ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en nadat deze hem nadrukkelijk uitgenoodigd heeft door het raam of den schoorsteen te vertrekken, eindigt hij met te bekennen:

,,'s ist ein Gesetz der Teufel und Gespenster:

Wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie hinaus."

,,'t Is eene wet van duivels en kornuiten:

Waar de uitgang was, daar moeten ze er ook uit."

Dit is een hoogst belangrijk punt, want evenals Lucifer Faust's studeervertrek door de deur binnentrad en gedwongen is het op dezelfde wijze te verlaten, zoo moet Christus, evenals Hij de aarde door middel van het levenslichaam van Jezus binnentrad, haar op dezelfde wijze verlaten bij Zijn terugkeer uit de verloste aarde naar de zon, Zijn hemelsch tehuis; geen ander voertuig kan dienen.

Maar in verband hiermee is er in die verhouding tusscben Faust en Lucifer nog meer van het hoogste belang. De deur staat open; waarom zou de vijf puntige ster dan het vertrek van Lucifer in den weg staan, te meer daar hij er bij zijn betreden van het studeervertrek over heen was gegaan?

De vijfpuntige ster is het zinnebeeld van den mensch met uitgestrekte armen en beenen; de eene punt, die het hoofd voorstelt, als zijnde de natuurlijke toegangspoort van den geest, is dan bovenaan. Daardoorheen betreedt hij ongeveer achttien dagen na de conceptie zijn toekomstig lichaam, daardoor gaat hij uit, als het lichaam slaapt, en eiken morgen treedt hij door diezelfde poort weer binnen. Hierdoor komen en gaan ook de Onzichtbare Helpers. Ten slotte trekt de Geest zich op het oogenblik van den dood langs den weg van het hoofd terug.

Daarom is de vijfpuntige ster, met één punt naar boven gericht, zooals die op het embleem van het RozekruisersGenootschap is afgebeeld, het symbool van de witte magie, die langs natuurlijken weg werkt, in harmonie met de wet der evolutie.

De leerling van een Mysterie School leert de scheppingskracht omhoog te trekken naar de hersenen en door een leven van kuischheid en zelfopoffering in ziele-kracht om te