is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe zullen wij Christus kennen bij zijn komst ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zetten. Deze ziele-kracht gebruikt hij om zich in de hoogere sferen langs den weg van het hoofd te projecteeren. De zwarte magiër, niet in staat tot zelfopoffering, verschaft zich de noodige kracht door de levenskracht van zijn slachtoffers te misbruiken, waardoor hij naar beneden geprojecteerd wordt langs den weg van de voeten, en hij moet langs denzelfden weg weer binnentreden. De zilveren draad steekt dan door het lagere orgaan naar buiten. Daarom is de vijfpuntige ster met twee punten naar boven en één naar beneden het symbool der zwarte magie. Lucifer kon gemakkelijk het studeervertrek van Faust binnentreden, daar de twee punten van de ster naar den ingang gekeerd waren, maar toen hij wilde heengaan en de eene punt van het symbool op zich gericht voelde, werd zijn duistere ziel door het zinnebeeld van reinheid en liefde teruggedreven.

Wij hebben natuurlijk geen wettig bewijs, dat Christus de aarde binnendrong en daar gedeeltelijk begrensd is, zooals wij in onze grofstoffelijke lichamen begrensd zijn, maar er is overvloed van mystiek bewijsmateriaal, en door de wet der analogie wordt ook duidelijk aangeduid, dat Christus Zijn jaarlijkschen cyclus gedeeltelijk in en gedeeltelijk buiten de aarde doorbrengt.

Cancer, beheerscht door de Maan, is het teeken der conceptie. De Egyptenaren beeldden het als een tor af, en de scarabeus was hun symbool voor de ziel. Wanneer het Licht der Wereld, de Zon, in Juni Cancer binnentreedt, is de scheppende kracht van den afgeloopen kringloop, die de aarde tot nieuw leven opwekte, uitgeput en ten einde die levenskracht, die anders zou afnemen, te vernieuwen, moet de Zon opnieuw gaan dalen. Bij de herfst-equinox in Libra slaan de schalen om en treedt de voortbrengende kracht onze aarde binnen, waarvan zij tegen Kerstmis, wanneer de zon op haar laagste punt is — het winter-solstitium — het middelpunt bereikt. Vandaar straalt de voortbrengende kracht, de Christus-straal, opnieuw uit om de stof wederom te bevruchten, en bereikt de oppervlakte der aarde op het oogenblik, dat de zon den hemelschen equator bij de winterequinox in Ariës kruist. Dan sterft de Heiland, het Lam Gods, voor de wereld om in de hoogere sferen te herleven.