is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Openb. 20 : 7, 8, 9), alwaar door Gog en Magog dergelijke dingen worden aangeduid; de van den innerlijken godsdienst gescheiden uiterlijke godsdienst, dat wil zeggen, gescheiden van de liefde tot den Heer, en van de liefde jegens den naaste, is niet anders dan afgodendienst, welke de legerplaats der heiligen omringt, en de geliefde stad. Over Meschech en Thubal bij Ezechiël: ^Daar is Meschech en Thubal, en zijne gansche bende; ^rondom hem zijn zijne graven; zij zijn allen onbesneden, „van het zwaard doorboord, omdat zij hunnen schrik verbreid hebben in het land der levenden" (32 : 26), alwaar sprake is van Egypte of van de wetenschappelijke dingen, waarmede zij de geestelijke dingen willen doorvorschen; Meschech en Thubal staan voor de leeringen, welke de riten zijn, die onbesneden worden genoemd, wanneer er geen liefde is; vandaar heeten zij van het zwaard doorboord en een schrik in het land der levenden. Over Javan bij Joël: „Gij hebt de zonen van Jehudah en de zonen „van Jeruzalem verkocht aan de zonen der J avanieten, „om hen verre van hunne landpale weg te voeren (4 : 6), 'de zonen van Jehudah staan voor de hemelsche dingen des geloofs, de zonen van Jeruzalem voor de geestelijke dingen des geloofs, aldus voor de innerlijke dingen; de zonen der Javanieten voor den van den innerlijken gescheiden godsdienst in uiterlijke dingen, van welken dienst, daar hij zoo ver van het innerlijke verwijderd is, wordt gezegd, dat zij hen verre van hunne landpale weggevoerd hebben. Bij Jesaja staan Javan en Thubal voor den waren uiterlijken godsdienst zelf: „Komende om te „vergaderen alle natiën en tongen, en zij zullen komen, „en zij zullen Mijne heerlijkheid zien, en Ik zal een teeken ",aan hen zetten, en Ik zal uit hen ontkomenen zenden „tot de natiën Tharschisch, Pul en Lud, de boogschutters, "Thubal en Javan, de vergelegene eilanden, die Mijn „gerucht niet gehoord, noch Mijne heerlijkheid gezien „hebben, en zij zullen Mijne heerlijkheid onder de natiën „verkondigen" (66 : 18, 19), alwaar sprake is van het Rijk des Heeren en van Zijne Komst; Thubal en Javan staan voor hen, die in een met den innerlijken overeenstemmenden uiterlijken godsdienst zijn, en aangaande de innerlijke dingen moeten worden onderwezen.

1152. Yers 3, 4. En de zonen van Gomer zijn: