is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de zielen voor u levend. En Mij hebt gij ontheiligd bij „Mijn volk, voor handvollen van gerst, en voor stukken ,,broods, om zielen te dooden, die niet zonden sterven, en „om zielen levend te maken, die niet zouden leven, door „uw liegen tot Mijn volk, tot diegenen, -die naar den „leugen hooren. Ziet, Ik wil aan uwe kussens, waarmede „gij alhier de zielen jaagt, dat zij heenfladderen, en Ik „zal ze uit uwe armen wegscheuren, en ik zal de zielen „losmaken, die gij jaagt, de zielen tot heenfladderen, en „Ik zal uwe sluiers scheuren, en Mijn volk uit uwe hand „redden en zij zullen niet meer in uwe band zijn tot eene „jacht _ (13 : 18, 19, 20, 21) ; hier wordt verklaard, wat jagen is, namelijk een bedriegen door overredingen, en door erkentenissen, die men verdraait, en die men'ten eigen gunste en naar den gemoedsaard van den ander uitlegt. Bij Micha: „De barmhartige is vergaan van de „aarde, en er is geen rechtschapene onder de menschen, „zij loeren altemaal op bloed, zij jagen, de man zijnen „broeder, met een net; wanneer zij kwaad doen met de „handen inplaats van goed te doen, zoo eischt de vorst „en de rechter om vergelding, en de groote spreekt de verkeerdheid zijner ziel, en zij verdraaien haar" (7 : 2, 3). Hier wordt desgelijks verklaard, wat jagen is, namelijk belagen uit eigenbelang, of het valsche voor waar uitgeven en verkeerdheid spreken en verdraaien, en aldus overreden. Bij David: „De man der tong zal op de aarde „niet bevestigd worden, de man des gewelds, het booze „jaagt hem m omverwerpingen" (Psalm 140 : 12); hier is sprake van de goddeloozen, die door middel van valsehheden overreden, boos denken, vleierig spreken om te bedriegen; de tong staat hier voor de leugen, o r,11!?.' D-,at de woorden: „daarom werd" gezegd: be ijk Nimrod geweldig in de jacht voor Jehovah" beteekenen, dat een dergelijke uitdrukking spreekwoordelijk was geworden, omdat zoovelen werden overreed en verder dat eene dengelijke religie de gemoederen der menschen gemakkelijk inpalmt, kan blijken uit hetgeen gezegd is, voorts uit den letterlijken zin zelf; en bovendien nog hieruit: daar men oudtijds aan de dingen namen gaf, heeft, men aan dezen godsdienst dien naam gegeven, namelijk dat Nimrod, dat wil zeggen: deze godsdienst, geweldig in de jacht, dat wil zeggen: in het inpalmen