is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke dingen heilig verschijnen, maar waarvan de innerlijke dingen profaan zijn, blijkt uit de beteekenis van Babel en van het land Schinear. In het Woord is vaak sprake van Babel, en overal wordt daarmede een dergelijke godsdienst aangeduid, namelijk een godsdienst waarvan de uiterlijke dingen heilig verschijnen, maar waarvan de innerlijke dingen profaan zijn. Maar aangezien in het volgende hoofdstuk over Babel gehandeld wordt, zal daar ter plaatse worden aangetoond, dat Babel zulks beteekent; voorts, dat zulk een godsdienst aanvankelijk niet zoo profaan is geweest als hij naderhand is geworden. Want de uiterlijke godsdienst gedraagt zich geheel en al overeenkomstig de innerlijke dingen: hoe onschuldiger de innerlijke dingen zijn, des te onschuldiger is de uiterlijke godsdienst; daarentegen hoe onreiner de innerlijke dingen, des te onreiner de uiterlijke godsdienst; en hoe profaner de innerlijke dingen zijn, des te profaner is de uiterlijke godsdienst; om het kort te zeggen: hoe meer liefde tot de wereld en eigenliefde er bij den mensch is, die in dezen uiterlijken godsdienst is, des te minder leven en heiligheid woont er in zijn godsdienst; hoe meer haat er jegens den naaste in de eigenliefde en in de liefde tot de wereld schuilt, des te meer onheiligheid is er in zijn godsdienst; hoe meer boosaardigheid in den haat, nog des te onheiliger de godsdienst; en hoe meer arglist in de boosaardigheid, nog weer veel onheiliger de godsdienst; deze en gene dingen maken het innerlijke van den uiterlijken godsdienst uit, die door Babel wordt aangeduid, waarover in het volgende hoofdstuk.

1183. Wat door Erech, Akkad, Kalneh, in het land Schinear, in het bijzonder wordt aangeduid, kan niet zoozeer blijken, daar zij nergens anders in het Woord vermeld worden, uitgezonderd Kalneh, bij Amos, hfdst. 6 : 2, maar zij zijn verscheidenheden van een dergelijken godsdienst. Wat echter het land Schinear betreft, waarin deze godsdiensten waren, daarmede wordt in het Woord de uiterlijke godsdienst waarin het profane is, aangeduid, hetgeen uit zijn beteekenis in het volgende hoofdstuk 11, vers 2 blijkt, en voorts ook bij Zacharia, hfdst. 5 : 11, maar bovenal bij Daniël, alwaar het heet: „De Heer gaf „in de hand van Nebukadnezar, koning van Babel, Jeho„jakim, den koning van Jehudah, en een deel der vaten