is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ware is. Al deze uitdrukkingen zijn aanduidingen van zulk een valschheid.

1189. Dat door Kalach valschheden worden aangeduid, die uit begeerten ontstaan, kan uit de profetische gedeelten niet bevestigd worden, maar wel uit de historische gedeelten van het Woord, waar men leest dat de koning van Aschur de zonen van Israël wegvoerde naar Aschur of Assyrië, en hen deed wonen in Kalach, en in Chabor, aan de rivier G-osan, en in de steden van Medië, II Kon. 17 : 6; hfdst. 18 : 11, alwaar de historische vermeldingen niets anders insluiten; want alle historische vermeldingen zijn, als gezegd, aanduidend en uitbeeldend; aldus is Israël hier de verdorven geestelijke Kerk, Aschur de redeneering, Kalach een dergelijke valschheid.

1190. Dat „Resen tusschen Ninive en Kalach" beteekent, dat zij zichzelven ook leerstellingen over het leven vormden, en dat door Resen de daaruit voortvloeiende valsche leerstellingen worden aangeduid, blijkt uit hetgeen even te voren aangaande Ninive en Kalach is aangetoond; voorts uit het verband; in het vorige vers is namelijk gehandeld over de valschheden der leeringen, hier is thans sprake van de valschheden des levens; want de stijl des Woords is van dien aard, en vooral de profetische stijl, dat wanneer gehandeld wordt over de dingen van het verstand, er ook over de dingen van den wil gehandeld wordt. In het vorige vers werd gehandeld over de dingen van het verstand of over de valschheden der leer, hier echter over de valschheden des levens, welke door Resen worden aangeduid. Daar er van deze stad verder in het Woord geen melding wordt gemaakt, kan haar beteekenis niet zoo bevestigd worden, dan alleen hierdoor, dat Resen gebouwd is tusschen Ninive en Kalach, dat wil zeggen, tusschen het valsche uit redeneeringen en het valsche door begeerten, hetgeen het valsche des levens voortbrengt. En voorts daardoor, dat het de groote stad wordt genoemd, daar het voortkomt uit de valschheden zoowel van het verstand als van den wil.

1191. Dat de woorden: „deze is die groote stad" beteekenen, dat deze leeringen grootelijks toenamen, blijkt uit de beteekenis van de stad, namelijk dat zij de ware leer is of de valsche leer, zooals in nr. 402 is aan-