is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nis wandelt, en een licht ziet; de natie staat voor de goedheden. Bij denzelfde: „Wat zal men antwoordenden „boden der natie, dat Jehovah Zion gegrond heeft, en „de bedrukten Zijns volks eene toevlucht daarin hebben „zouden" (14:32); hier staat desgelijks de natie voor het goede, het volk voor het ware. Bij denzelfde: „Jeho„vah Zebaoth zal op dezen berg verslinden de aangezichten des bewindsels, des bewindsels over alle volken, „en den sluier, die gedekt is over alle natiën" (25 : 7), alwaar gehandeld wordt over de nieuwe Kerk of over de Kerk der natiën; het volk staat voor hare waarheden, de natiën voor de goedheden. Bij denzelfde: „Doet dé „poorten open, opdat de rechtvaardige natie daarin ga, „welke de getrouwigheden bewaart" (26 : 2), alwaar de natie duidelijk voor de goedheden staat. Bij denzelfde: „Al de natiën zullen samenvergaderd worden en de polken verzameld" (43 :9), eveneens aangaande de Kerk der natiën; de natiën staan voor haar goedheden; en de volken voor de waarheden, en daar zij van elkander onderscheiden zijn, wordt over beide afzonderlijk gehandeld, anders zou het een noodelooze herhaling zijn. Bij denzelfde: „Alzoo zegt de Heer Jehovih: „Ziet Tk „zal Mijne hand opheffen tot de natiën, en tot de volken „zal ik Mijne banier opsteken, en zij zullen uwe zonen „in den schoot brengen, en uwe dochteren op den schouder dragen (49 : 22); hier is sprake van het Rijk des Heeren; desgelijks natiën voor goedheden, en volken voor waarheden Bij denzelfde: „Gij zult ter rechter- en ter „linkerhand uitbreken, en uw zaad zal de natiën erven „en zij zullen de verlaten steden bewonen" (54 : 3) aangaande het Rijk des Heeren en de Kerk, die de Kerk der natiën wordt genoemd; dat de natiën voor de goedheden der naastenliefde staan, of, wat hetzelfde is, voor diegenen bij wie de goedheden der naastenliefde zijn, blijkt ïeruit, dat het zaad, of het geloof, hen erven zal;'de steden staan voor de waarheden. Bij denzelfde: „Ziet „Ik heb Hem tot een getuige den volken gegeven, eenen

"7o°enenen Tv^•'ï? ^ ^ "«£

„roepen, welke gy met kendet, en de natie, welke u niet

fs vanhetVt / t 1°°PC]n" (55 : 4< 5)< alwaar sprake is van het Rijk des Heeren; de volken voor de waarheden

de natiën voor de goedheden. In de Kerk zijn zij, die be-