is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zigd, wanneer een oordeel wordt geveld. Jehovah of de Heer is alomtegenwoordig, en Hij weet alles van eeuwigheid' aan, zoodat van Hem niet gezegd kan worden, dat Hij nederkomt om te bezien; alleen in den letterlijken zin, waarin gesproken wordt naar de schijnbaarheden bij den mensch, wordt het op deze wijze gezegd, maar in den waren innerlijken zin niet aldus; in dien zin verschijnt de zaak niet zooals zij volgens de schijnbaarheden is, maar zooalsi zij in zichzelf is, vandaar dat hier het nederkomen om te bezien het oordeel is. Er Wordt van oordeel gesproken, wanneer het booze den hoogsten graad heeft bereikt, hetgeen in het Woord heet, wanneer het voleindigd of wanneer de ongerechtigheid voleindigd is; want het is hiermede aldus gesteld: al het booze heeft zijn grenzen, tot zoover als het gaan mag; wanneer het deze grenzen te buiten gaat, valt het in de straf van het booze, en zulks in het bijzonder en in het algemeen; de straf van het booze is datgene, wat dan het oordeel genoemd wordt; en daar het eerst schijnt, alsof de Heer niet ziet of gewaar wordt, dat het boos is — want wanneer de mensch het booze doet zonder straf, meent hij, dat de Heer er Zich niet om bekommert, wanneer hij daarentegen straf ondergaat, dan eerst acht hij, dat de Heer ziet, ja zelfs dat de Heer straft — wordt overeenkomstig deze schijnbaarhedén gezegd dat „Jehovah nederkwam om te zien". Er wordt van Jehovah gezegd, dat Hij nederkomt, omdat er van Hem gezegd wordt dat Hij de Allerhoogste is, of dat Hij in het allerhoogste is, en dit is eveneens naar den schijn gesproken, want Hij is niet in het allerhoogste, maar in het binnenste, vandaar dat in het Woord het allerhoogste en het binnenste hetzelfde beteékent. Het oordeel zelf of de straf van 'het booze vindt plaats in de lagere dingen en in de laagste dingen, vandaar dat gezegd wordt dat Hij nederkomt, zooals ook bij David: „Jehovah, „neig Uwe hemelen, en daal neder; raak de bergen aan, „en zij zullen rooken; zend bliksem uit, en verstrooi hen" (Psalm 144 : 5, 6), alwaar het nederdalen ook staat voor de straf van het booze of het oordeel. Bij Jesaja: „Jehovah „Zebaoth zal nederdalen, om1 te strijden op den berg „Zions en op haren heuvel" (31 : 4); bij denzelfde: „Gij „zult nederkomen, voor U zullen de bergen vervlieten" (64 : 3), alwaar het nederdalen desgelijks voor de straf