is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„oogen offeren, zullen zij ons niet steenigen?" (Exod. 8 : 26), daarom was de Hebreeuwsche natie ook den Egyptenaren een gruwel, zoozeer zelfs, dat zij niet eens met de Hebreën brood wilden eten (Gen. 43 : 32). Hieruit blijkt tevens, dat niet alleen het nageslacht van Jakob de Hebreeuwsche natie was, maar allen, die een dergelijken godsdienst hadden, weshalve ook in den tijd van Jozef het land Kanaan het land der Hebreën wordt genoemd1: „Jozef zeide: Ik ben diefelijk ontstalen uit „het land der Hebreën" (Gen. 40 : 15). Dat er offeringen bij de afgodendienaren in het land der Hebreën bestonden, kan uit tal van plaatsen blijken, want zij offerden aan hunne goden, aan de Baals en aan andere, voorts ook hieruit, dat Bileam1, die uit Syrië was, waar Eber was of vanwaar de Hebreeuwsche natie was, niet alleen offerdngen opdroeg, maar ook Jehovah zijnen God noemde, voordat de nakomelingen van Jakob in het land Kanaan kwamen. Dïit Bileam uit Syrië kwam, vanwaar de Hebreeuwsche natie was, blijkt uit Num. 23 : 7; dat hij offeringen opdroeg: Num. 22 : 39, 40; hfdst. 23 : 1, 2, 3, 14, 29; dat hij Jehovah zijnen God noemde: Num. 22 : 18, en herhaaldelijk daar. Dat van Noach in hfdst. 8, vers 20 gezegd wordt, dat hij Jehovah brandofferen offerde, is geen werkelijk historisch verhaal, maar een verdicht verhaal, daar door de brandofferen het heilige van den godsdienst werd aangeduid, zooals men daar ter plaatse kan zien. Hieruit blijkt nu, wat door Heber of wat door de Hebreeuwsche natie wordt aangeduid.

1344. Yers 15. En Schelach leefde, nadat hij dezen Eber gewonnen had, drie jaren en vier honderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. Schelach leefde, nadat hij Eber gewonnen had, 403 jaren, beteekent den duur en den staat; Schelach beteekent hier, als eerder, dat wat tot de wetenschap behoort; Eber, hier als eerder, den godsdienst dezer Kerk in het algemeen; en hij gewon zonen en dochteren, beteekent leerstellingen.

1345. Vers 16. En Eber leefde vier en dertig jaren, en hij gewon Peleg. Eber leefde 34 jaren, beteekent het begin van den vierden staat dezer Kerk; Eber beteekent hier, als eerder, den godsdienst van deze Kerk in het algemeen; en hij gewon Peleg, beteekent, dat wat daarvan afstamt; Peleg was een natie, die aan hem als