is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drie zonen van Therach, en daarna door Loth, den zoon van Haran, worden aangeduid, kan blijken, wanneer men de afgodendiensten naar hun soorten beschouwt, kr bestaan in het algemeen vier afgodendiensten, waarvan de een innerlijker is dan de ander; de drie meer innerlijke zijn als het ware de zonen van éénen vader, de vierde is als het ware de zoon van den derden. Er bestaan innerlijke en uiterlijke afgodendiensten; de innerlijke zijn het, die den mensch verdoemen, de uiterlijke echter niet zoozeer. Hoe innerlijker een afgodendienst is, des te meer verdoemt hij, hoe uiterlijker daarentegen, des te minder. De innerlijke afgodendienaren erkennen God niet, maar aanbidden zichzelven en de wereld, en hebben alle begeerten tot afgoden; daarentegen kunnen de uiterlijke afgodendienaren God erkennen, hoewel zij niet weten wie de God van het heelal is. De innerlijke afgodisten worden onderkend aan het leven, dat zij zich verworven hebben en zij zijn zooveel innerlijker afgodisten naarmate dit leven van het leven der naastenliefde afwijkt. De uiterlijke afgodisten worden alleen aan den eeredienst onderkend, want ofschoon zij afgodisten zijn, kunnen zij toch een leven der naastenliefde hebben. L)e innerlijke afgodisten kunnen de heilige dingen ontwijden, maar de uiterlijke afgodisten kunnen dit niet; opdat derhalve de heilige dingen niet ontwijd zouden worden, wortlt de uiterlijke afgoderij geduld, zooals blijken kan uit hetgeen eerder gezegd is in de nrs. 571 en 582, en hierboven bij vers 9 in nr. 1827.

1364. Dat uit Loth twee natiën voortkwamen, welke afgodendienaren waren, blijkt uit zijn twee zonen, die hij van zijne dochteren had, Gen. 19 : 37, 38, Moab en Ammi, van wie de Moabieten en Ammonieten afstammen, en dat dezen afgodendienaren waren, is uit het Woord bekend; hier wordt Loth vermeld als de vader der door Moab en Ammi aangeduide afgodendiensten.

1365. Vers 28. En Haran stierf over de aangezichten zijns vaders Therach, in het land zijner geboorte, in Ur der Chaldeën. Haran stierf over de aangezichten zijns vaders Therach, in het land zijner geboorte, in Ur der Chaldeën, beteekent, dat de innerlijke godsdienst in vergetelheid was geraakt, en gansch en al afgodisch was