is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zegenen zal, zeggende: Gezegend zij Mijn volk Egypte „en het werk Mijner handen Aschur, en Mijn erfdeel „Israël" (19 : 23, 24, 25), alwaar door Egypte de wetenschap der natuurlijke waarheden wordt aangeduid, door Aschur de rede of de dingen der rede, door Israël de geestelijke dingen, wel'ke dingen aldus op elkander volgen, weshalve er gezegd wordt, dat te dien dage een pad zal zijn uit Egypte naar Aschur, en dat Israël de derde zal wezen met Egypte en Aschur. Bij Ezechiël: „Fijn linnen met stiksel uit Egypte was uw „udtbreidsel, dat het u tot een teeken was" (27 : 7), alwaar van Tyrus sprake is, waardoor het bezit van erkentenissen wordt aangeduid; fijn linnen met stiksel voor de waarheden der wetenschappen, welke dienstig zijn; daar de vergaderde kennis tot den uiterlijken mensch behoort, moet zij den innerlijken mensch dienen. Bij denzelfde: „Alzoo heeft de Heer Jehovih gezegd: Ten „einde van veertig jaren zal Ik Egypte uit de volken vergaderen, waarhenen zij verstrooid waren; en Ik zal de „gevangenschap van Egypte terugbrengen" (29 : 13, 14); dit heeft een dergelijke beteekenis als hetgeen herhaaldelijk van Jehudah en Israël gezegd wordt, namelijk dat zij uit de volken vergaderd zullen worden, en uit de gevangenschap teruggebracht. Bij Zacharia: „En het zal „geschieden, zoo wie van de familiën der aarde niet zal „optrekken naar Jeruzalem, om den Koning Jehovah „Zebaoth te aanbidden, zoo zal er over henlieden geen „regen wezen; en indien de familie van Egypte niet zal „optrekken noch komen" (14 : 17, 18); ook hier is Egypte in den gunstigen zin genomen en wordt er iets dergelijks onder verstaan. Dat de wetenschap of de menschelijke wijsheid door Egypte wordt aangeduid, kan ook bij Daniël blijken, alwaar de wetenschappen der hemelsche en der geestelijke dingen de verborgene schatten des gouds en des zilvers en voorts de gewenschte dingen van Egypte worden genoemd, 11 : 43. En van Salomo wordt gezegd, dat „zijne wijsheid menigvuldiger was dan de „wijsheid van al de zonen van het oosten, en dan alle „wijsheid der Egyptenaren" (I Kon. 4 : 30). Het huis, dat Salomo voor de dochter van Farao bouwde, beteekende ook niets anders (I Kon. 7 : 8 en vervolg). Dat de Heer, als kind, naar Egypte werd gebracht, beteekende

13