is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1511. Door vele ondervindingen is mij bekend gemaakt, en wel zoo bekend, dat niets bekender kan zijn, dat de geesten, die in valschheden zijn, in de gedachten invloeien, en zoo geheel en al tot de overtuiging brengen als zou het valsche het ware zijn, dat het geenszins anders schijnen kan, en zulks doen zij door hun sfeer. Op een dergelijke wijze vloeien de geniën, die in boosheden zijn, in den wil, en weten het geheel zoo te bewerkstelligen, alsof het booze het goede ware, dat het geenszins anders gevoeld kan worden, en zulks eveneens door hun sfeer. Het is mij duizendmaal gegeven, den invloed van genen en dezen duidelijk waar te nemen, voorts van wie die invloed uitging, alsmede op welke wijze de Engelen van den Heer uit die dingen verdreven, behalve nog tal van andere dingen, die niet zoo in het bijzonder vermeld kunnen worden. Hieruit kon ik met zulk een zekerheid, dat niets zekerder is, opmaken, vanwaar de valschheden en de boosheden bij den mensch komen; en dat uit de beginselen van het valsche, en uit de begeerten van het booze dergelijke sferen voortkomen, welke na het leven van het lichaam blijven, en zich met zooveel klaarblijkelijkheid openbaren.

1512. Be sferen der fantasieën verschijnen, wanneer zij zich zichtbaar vertoonen, als wolken, meer of minder dicht, overeenkomstig den aard der fantasieën; onder den linkervoet, alwaar zich de menschen van voor den vloed bevinden, is een soort van nevelrots, waaronder zij wonen; deze nevelmassa ontleent haar oorsprong aan hun fantasieën, en door die wolk ivorden zij van alle overigen in het andere leven af gehouden. Van hen, die in haat en wraaknemingen geleefd hebben, walmen sferen af van dien aard, dat zij onmacht veroorzaken en braken verwekken. Dergelijke sferen zijn als het ware vergiftig; hoe vergiftig en hoe dicht zij zijn, onderkent men gewoonlijk aan een soort van donkerblauwe strikken; naarmate deze strikken verdwijnen, neemt ook de sfeer in kracht af.

1513. Een van hen, die lauwen genoemd worden, kwam tot mij, en gedroeg zich alsof hij zich gebeterd had, en ik werd het bedrog niet gewaar, ofschoon ik dacht dat hij het inwendig verborg. Maar de geesten zeiden mij, dat zij zijn tegenwoordigheid niet konden