is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle Engelen, die in den derden Hemel zijn, in het algemeen onderscheiden zijn in hemelsche en geestelijke; de hemelsche zijn zij, die in de liefde tot het goede leven, de geestelijke zijn zij, die in de liefde tot het ware leven.

1526. Ik werd aan de voorstellingen der bijzonderheden of aan de voorstellingen van het lichaam ontrukt, zoodat ik in geestelijke voorstellingen werd vastgehouden; toen verscheen het levendig gesprankel van een diamanten licht en wel tamelijk lang; ik kan het licht niet anders beschrijven, want het sprankelde als van diamantschittering tot in de allerkleinste deeltjes; en zoo lang ik in dit licht gehouden werd, ontwaarde ik als onder mij en ver verwijderd, de bijzonderheden welke wereldsch en lichamelijk waren; hieruit leerde ik, in welk een groot licht diegenen zijn, die, aan de stoffelijke voorstellingen ontrukt, in geestelijke voorstellingen zijn. Bovendien verscheen mij het licht der geesten en der Engelen zoo vaak, dat er bladzijden mede gevuld zouden worden, wanneer alle ondervindingen werden medegedeeld.

1527. Wanneer het den Heer behaagt, verschijnen de goede geesten voor anderen, en ook voor zichzelf als lichtende sterren, flonkerend al naar den aard van hun naastenliefde en van hun geloof; maar de booze geesten verschijnen als kogeltjes van kolenvuur.

1528. Het leven der begeerten en der wellusten die daaruit voortkomen, verschijnt somtijds als een kolenvuur bij de booze geesten; in deze gelijkenis van vuur verandert het leven der Liefde en der Barmhartigheid des Heeren, dat bij hen invloeit; maar het leven van hun fantasieën verschijnt als het daaruit voortkomende schijnsel, dat donker is en zich over geen afstand uitstrekt; wanneer echter het leven der wederzijdsche liefde nadert, dooft deze vurige gloed uit en verandert in koude, en dat schijnsel verandert in duisternis; want de booze geesten slijten hun leven in duisternis, en wonderlijk is het, dat ook eenigen de duisternis liefhebben en het licht haten.

1529. Het is in den Hemel ten volle bekend, maar niet zoozeer in de wereld der geesten, vanwaar zulk een groot licht komt, namelijk van den Heer; en wat wonderbaarlijk is, de Heer verschijnt den hemelschen Engelen in den derden Hemel als Zon, en den geestelijken