is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelen als Maan; de eigenlijke oorsprong van het licht komt nergens anders vandaan; maar voor zooveel het hemelsche en het geestelijke bij de Engelen is, zooveel licht hebben zij, en van welken aard het hemelsche en het geestelijke is, van dien aard is hun licht; aldus openbaart zich het eigenlijke hemelsche en geestelijke des Heeren door het licht voor hun uiterlijk gezicht.

1530. Dat dit zoo is, kon een ieder ook uit het Woord duidelijk zijn, bijvoorbeeld, toen de Heer aan Petrus, Jakobus en Johannes geopenbaard werd, want toen blonk Zijn gelaat als de zon, en Zijne kleederen werden als het licht, Matth. 17 : 2; dat Hij hun aldus verscheen, was alleen, omdat hun innerlijk gezicht geopend werd. Bij de Profeten wordt hetzelfde ook bevestigd zooals bij Jesaja, waar over het Rijk des Heeren m de Hemelen gehandeld wordt: „Het licht der maan „zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal „zevenvoudig zijn, als het licht van zeven dagen" (30 : 26); en bij Johannes, waar ook over het Rijk des Heeren gehandeld wordt, dat het Nieuwe Jeruzalem genoemd wordt: „De stad behoeft de zon en de maan „met, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid^ Gods verlicht haar, en het Lam is haar „luchter (Openb. 21 : 23), en elders: „Aldaar zal geen „nacht zijn, en zij zullen geenen luchter noch licht der „zon van noode hebben, want de Heer God verlicht hen" (Openb. 22 : 5); voorts, toen de Heer aan Mozes, Aharon, Nadab, Abihu en de zeventig oudsten verscheen. „zagen zij den God van Israël, onder Zijne voe„ten als een werk van saffiersteen en als het wezen des „hemels naar zijne klaarheid" (Exod. 24 : 10). Daar het hemelsche en het geestelijke van den Heer voor het uiterlijke gezicht der Engelen als Zon en Maan verschijnt, beteekent de zon in het Woord het hemelsche en de maan het geestelijke.

1531. Opdat ik hierin bevestigd zou worden, dat de Heer den hemelschen Engelen als Zon, en den geestelijken Engelen als Maan verschijnt, werd mij, door des Heeren Goddelijke Barmhartigheid, het innerlijke gezicht tot daartoe geopend, en ik zag duidelijk de glanzende Maan, welke door vele kleine manen was omringd, waarvan het licht bijna zonnig was, naar de