is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven der geesten en der Engelen, en dat zij meenen, dat dezen in een duisteren staat verkeeren, die niet anders dan een allertreurigste kon wezen, en ais het ware in een leeg en ijdel niets, terwijl zij toch in het hoogste licht zijn, en in het genot van alle goederen wat betreft hun zinnen en wel tot aan hun binnenste gewaarwording. Er waren ook zielen, die pas uit de wereld waren aangekomen, en door de aldaar aangenomen beginselen van meening waren, dat dergelijke dingen in het andere leven niet bestonden; daarom werden zij in de woningen der Engelen binnengeleid, en spraken daar met hen, en zagen deze dingen. Toen zij terugkeerden, zeiden zij, dat zij hadden waargenomen dat het aldus was, en dat deze dingen werkelijkheden waren, en dat zij dit in het leven van het lichaam nooit geloofd hadden, noch hadden kunnen gelooven, en 'dat deze dingen noodwendig tot de wonderen moesten behooren, die men niet gelooft omdat men ze niet begrijpt; daar het echter een ondervinding der zinnen is, maar dan van de innerlijke, en hun dit gezegd wordt, moesten zij nochtans daaraan niet twijfelen, alleen omdat zij het niét begrijpen. Want wanneer men niets geloofde dan alleen hetgeen men begrijpt, dan zou men niets gelooven van de dingen die tot de innerlijke natuur behooren, en nog minder van de dingen die tot het eeuwige leven behooren; vandaar komt de waanzin van onze eeuw.

1631. Diegenen, die in het leven van het lichaam rijk waren, en in prachtige paleizen woonden, en daarbij in dergelijke dingen hun hemel stelden, en die, zonder geweten en zonder naastenliefde, anderen onder allerlei voorwendsels van hun goederen beroofden, worden, wanneer zij in het andere leven komen, als eerder gezegd, eerst in geheel hun eigen leven gebracht, zooals zij dat in de wereld hadden, en het wordt hun dan ook somtijds toegestaan, desgelijks in paleizen te wonen, zooals in de wereld; want in het andere leven worden zij aanvankelijk als gasten en nieuwaangekomenen ontvangen, en zoolang zij naar hun innerlijke dingen en hun levensdoeleinden nog niet onthuld moeten worden, bewijzen de Engelen van den Keer uit hun diensten en iveldaden; maar het tooneel verandert; de paleizen verdwijnen allengs, en worden huisjes, gaandeweg geringer,

19