is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thamar; door Kadesch worden de waarheden aangeduid, voorts ook de redetwisten over de waarheden. Daar hier gehandeld wordt over de valschheden en over de daaruit voortkomende boosheden, welke de Heer in Zijn eersten strijd overwon, wordt hier „En Mischpath, dat is Kadesch" genoemd, omdat er geschil was over de waarheden. Dat Kadesch de waarheden beteekent, waarover gestreden wordt, blijkt bij Ezechiël, alwaar de grenzen van het Heilige Land worden beschreven: „De zuiderhoek zuidwaarts, van Thamar af tot aan de „wateren Meriboth (der twisten) Kadesch, de erfenis „aan de groote zee, en de zuiderhoek zuidwaarts" (47 : 19; hfdst. 48 : 28), alwaar het zuiden voor het licht der waarheid staat; zijn grens, waardoor de strijd over de waarheden wordt aangeduid, heet Kadesch. Het was ook Kadesch, waar Mozes de rots sloeg, waaruit wateren voortkwamen, welke wateren de wateren van Meribah werden genoemd vanwege den twist (Num. 20 : 1, 2, 11, 18); door de rots wordt, zooals bekend is, de Heer aangeduid, door de wateren in den innerlijken zin des Woords de geestelijke dingen, welke de waarheden zijn; de wateren werden Meribah genoemd, omdat er twist over geweest was. Dat zij ook „wateren van den twist Kadesch" werden genoemd, blijkt bij Mozes: „Gijlieden „zijt mijnen mond wederspannig geweest in de woestijn „Zin, in de twisting der vergadering, dat gij Mij heili„gen zoudt door de wateren in hunne oogen; dit zijn de „wateren van den twist Kadesch der woestijn Zin (Num. 27 : 14; Deut. 32 : 51). Desgelijks was het in Kadesch, dat de verspieders uit het land Kanaan terugkwamen, en waar zij murmureerden en twistten, niet willens het land binnen te trekken (Num. 13 : 26). Hieruit blijkt, dat En Mischpath of de bron des gerichts of de bron Mischpath Kadesch, den twist over de waarheden beteekent, en bijgevolg de voortzetting. Daar het hier ware geschiedenissen zijn, en de gebeurtenissen zich aldus hebben toegedragen, zou het kunnen schijnen, alsof niet dergelijke dingen zijn uitgebeeld en aangeduid door de plaatsen waar Kedorlaomer kwam, en door de natiën die hij sloeg. Maar alle historische vermeldingen in het Woord zijn van uitbeeldenden en aanduidenden aard, zoowel wat de plaatsen als de natiën