is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jehovah, mijn God" (2 : 5, 6); de [worstelingen der] verzoekingen van den Heer tegen de hellen worden aldus profetisch beschreven door Jona, toen hij in den buik van den grooten visch was; zooals zij ook elders in het Woord beschreven worden, vooral bij David; wie in verzoekingen is, is in de hellen; het is de staat en geenszins de plaats, die maakt dat men in de hellen is'. Daar bergen en torens de (Eigenliefde en de liefde tot de wereld beteekenen, kan aan de hand daarvan blijken, wat wordt aangeduid' met de woorden, dat de Heer door den duivel op eenen hoogen berg werd geleid en op de tinne des tempels, namelijk in alle uiterste worstelingen der verzoekingen tegen de liefden van zichzelf en tot de wereld, dat is, tegen de hellen. De bergen beteekenen ook in den tegenovergestelden zin, zooals gewoonlijk, de hemelsche liefde en de geestelijke liefde, zooals eerder is aangetoond in de nrs. 759 en 796.

1692. Wat de verzoekingen of de worstelingen der verzoekingen bewerken, kan nauwelijks iemand weten; zij zijn middelen, waarmede de boosheden en de valschheden worden opgelost en verstrooid, en waarmede een afschuw voor deze wordt ingeboezemd, en waardoor het geweten niet alleen gegeven maar ook versterkt wordt, en aldus de mensch wedergeboren wordt. Dit is de reden, waarom zij, die wedergeboren worden, in worstelingen worden gezonden en verzoekingen ondergaan; zij die ze niet in het leven van het lichaam ondergaan, ondergaan ze in het andere leven, wanneer zij van dien aard zijn dat zij wedergeboren kunnen worden; daarom wordt de Kerk des Heeren eene strijdende genoemd. Maar de Heer heeft alleen uit eigen krachten of uit eigen macht de allerwreedste worstelingen der verzoekingen verduurd, want Hij was door alle hellen rondom belegerd en overwon deze voortdurend. De Heer alleen is het ook, die bij de menschen strijdt, welke in de worstelingen der verzoekingen zijn, en die overwint. De mensch kan uit eigen macht hoegenaamd niets uitrichten tegen de booze of de helsche geesten, want zij hangen met de hellen zoozeer samen, dat wanneer er een buiten gevecht gesteld zou zijn, een ander terstond diens plaats zou innemen, en aldus tot in eeuwigheid; zij zijn als de zee, die op elk deel van een dijk een druk oefent; wanneer in den dijk