is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden bij den uiterlijken mensch beteekenen, welke thans bevrijd zijn van het juk der dienstbaarheid, blijkt uit de beteekenis van de onderwezenen en van de ingeborenen van het huis Abrams; de onderwezenen of de nieuwelingen van Abram zijn in den innerlijken zin die goedheden bij den uiterlijken mensch, welke met den inwendigen mensch verbonden kunnen worden; de ingeborenen van het huis zijn, in den innerlijken zin, dezelfde goedheden, alsmede de waarheden, namelijk dat zij hem toebehooren. Doch dit bevat meer verborgenheden dan gezegd zou kunnen worden, voornamelijk verborgenheden aangaande de wijze waarop de schijnbare goedheden na de worstelingen der verzoekingen tot echte goedheden worden, en dat zij dan verbonden kunnen worden metden inwendigen of den bemiddelenden mensch, en door dezen met den innerlijken en desgelijks Goddelijk worden; want de Heer heeft geleidelijk het menschelijk wezen aan het Goddelijke toegevoegd, en zulks, als gezegd, door de worstelingen der verzoekingen en de overwinningen; deze goedheden, die echte goedheden werden, zijn het, die onderwezenen of nieuwelingen van Abram worden genoemd, want zij waren pas ingewijd en nog nieuw; en daar zij door eigen kracht verworven waren, worden zij ingeborenen des huizes genoemd.

1709. Dat achttien en drie honderd mannen haar aard beteekenen, namelijk dat zij de heilige dingen van den strijd zijn, ligt in het getal achttien opgesloten, voorts ook in het getal drie honderd, want deze getallen zijn samengesteld uit drie en zes; drie beteekent het heilige, zooals in de nrs. 720 en 901 is aangetoond, en zes den strijd, zooals in de nrs. 737 en 900 is aangetoond. Dat Abram zoo velen wapende, is historisch waar, maar toch was het een uitbeelding, zooals alle historische vermeldingen des Woords in de vijf boeken van Mozes, in Jozua, in Richteren, in Samuel, in Koningen, in Daniël en in Jona, alwaar de getallen desgelijks verborgenheden bevatten; want er is niets in het Woord geschreven dat niet van dien aard was, anders was het het Woord niet en anders zou het nooit vermeld zijn, dat Abram 318 wapende en dat zij onderwezenen en ingeborenen des huizes waren, behalve nog meer dingen, die in dit hoofdstuk worden gezegd.