is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven, zooals eerder in nr. 519 is aangetoond; zonder kinderen echter is hij, die geen zaad of eigen nageslacht heeft, waarover in de volgende verzen 3, 4, 5 gehandeld wordt, alwaar -uitgelegd wordt, wat de kinderlooze is, of hij die geen zaad heeft.

1795. Dat de woorden: ,,en de zoon bezorger van mijn huis" de uiterlijke Kerk beteekenen, blijkt uit de beteekenis van den bezorger van het huis in den innerlijken zin, dat wil zeggen, met betrekking tot de Kerk. De uiterlijke Kerk wordt de bezorger van het huis genoemd, terwijl de innerlijke Kerk zelve het huis is, en de Heer de Huisvader. Het is met de uiterlijke Kerk niet anders gesteld; want alle verzorging behoort tot het uiterlijke der Kerk, zooals het beheer der riten en van vele andere dingen, welke tot den tempel en de Kerk zelve, dat is, tot het huis van Jehovah of van den Heer behooren. De uiterlijke dingen van de Kerk zonder de innerlijke dingen zijn niets, maar zij danken het aan de innerlijke dingen dat zij bestaan, en zij zijn zooals de innerlijke dingen zijn. Het is hiermede gesteld als met den mensch; zijn uiterlijke of het lichamelijke is op zichzelf iets van nul en geener waarde, wanneer er niet een innerlijk is, dat het bezielt en levend maakt; van welken aard derhalve het innerlijke is, van dien aa,rd is het uiterlijke, of van welken aard het gemoed of de geest is, van dien aard is de waardeering van alle dingen die door het uiterlijke of het lichamelijke bestaan. De dingen, die tot het hart behooren, maken den mensch, en niet de dingen van den mond en van de gebaren; aldus is het ook met de innerlijke Kerk gesteld; maar nochtans gedragen zich de uiterlijke dingen als de uiterlijke dingen van den mensch, namelijk hierin dat zij verzorgen en beheeren, of, wat hetzelfde is, de uiterlijke of lichamelijke mensch kan op dezelfde wijze de bezorger of beheerder van het huis genoemd worden, wanneer het huis datgene is, wat tot de innerlijke dingen behoort. Hieruit blijkt, wat de kinderlooze is, namelijk wanneer het innerlijke van de Kerk er niet is, doch alleen het uiterlijke, zooals het in dien tijd, waarover de Heer klaagde, het geval was.

1796. Dat ,,deze Damaskener Eliëzer" de uiterlijke Kerk is, blijkt nu hieruit, voorts uit de beteekenis van den Damaskener. Damaskus was de hoofdstad van Syrië,