is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen, en wel des te meer in twijfel, naarmate hij het meer liefheeft; wanneer hij niet vanwege het einddoel, dat hij liefheeft, in twijfel, ja zelfs in vertwijfeling gesteld werd, zou het geen verzoeking zijn; de zekerheid over den afloop gaat aan de overwinning vooraf, en behoort tot de overwinning. Daar weinigen weten, hoe het met de verzoekingen gesteld is, mag het hier in het kort worden uiteengezet; de booze geesten vechten nooit tegen iets anders dan tegen de dingen die de mensch liefheeft, en zij vechten des te feller, naarmate hij vuriger liefheeft; het zijn de booze geniën die tegen de dingen vechten, welke tot de neiging tot het goede behooren, en de booze geesten tegen de dingen, die tot de neiging tot het ware behooren; zoodra zij ook maar het minste bemerken, wat de mensch liefheeft, of als het ware den reuk krijgen van iets dat hem aangenaam en dierbaar is, vallen zij er terstond op aan en trachten het te vernietigen, bijgevolg den geheelen mensch, daar zijn leven in zijne liefden bestaat; aldus verschaft niets hun een grooter vermaak dan den mensch te vernietigen, en zij laten daarvan niet af, ook al zou het tot in eeuwigheid duren, wanneer zij niet van den Heer teruggeworpen worden. Zij, die boosaardig en arglistig zijn, dringen in de liefden zelve binnen door ze te vleien, en komen op deze wijze den mensch binnen, en kort nadat zij aldus zijn binnengedrongen, trachten zij de liefden te vernietigen en aldus den mensch te dooden en wel op duizenderlei manieren, die onbegrijpelijk zijn; en zij vechten niet op deze wijze, dat zij tegen de goedheden en waarheden redekavelen; dergelijke worstelingen zijn van geen beteekenis, want al werden zij duizendmaal overwonnen, zoo zouden zij toch op hun stuk blijven staan, daar redeneeringen tegen goedheden en waarheden nooit kunnen uitblijven; maar zij verdraaien de goedheden en waarheden en doen den mensch met een zeker vuur der begeerte en der overreding ontvlammen, zoodat hij niet beter weet of hij bevindt zich zelf in een dergelijke begeerte en in een dergelijke overreding; en tevens steken zij in die goedheden en waarheden den brand met een lust, die zij uit een lust van anderen oorsprong bij den mensch halen, en aldus vergiftigen en bestoken zij hem op de arglistigste wijze, en wel zoo behendig, van het eene in het andere overgaande,