is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden voordat hun boosheden het toppunt bereikt hebben, en wel in het algemeen en in het bijzonder; want er heerscht in het andere leven zulk een evenwicht, dat het booze zichzelf straft, of dat de boozen zich in de straf van het booze storten, maar eerst dan wanneer het zijn toppunt bereikt heeft; elk booze heeft zijn grens, welke verschilt bij een ieder, en deze grens mag niet overschreden worden; wanneer de booze haar overschrijdt, stort hij zich in de straf, en zulks in elke bijzonderheid; desgelijks in het algemeen. De boozen werpen zich niet oogenblikkeli^k in de hel, maar allengs, dit ontleent zijn oorsprong aan de wet van de door den Heer ingestelde orde, namelijk dat de Heer nooit iemand in de hel stoot, maar dat het booze zelf, of de booze zelf zich nederstort, en wel allengs, totdat het booze voleindigd is, en niet eenig goeds meer verschijnt; zoolang nog eenig goeds aanwezig is, wordt hij uit de hel opgehesen, is daarentegen alleen het booze aanwezig, dan wordt hij vanzelf in de hel nedergestooten; eerst moet het eene van het andere gescheiden worden, want zij zijn aan elkander tegenovergesteld. Tusschen beide in te hangen is niet toegestaan. Dit is het, wat wordt aangeduid met de woorden, dat de ongerechtigheid der Emorieten moet worden voleindigd. Anders is het echter met de goeden gesteld; zij worden voortdurend door den Heer hemelwaarts geheven, en het booze wordt geleidelijk verwijderd. Desgelijks is het gesteld met den staat der Kerk; de bezoeking komt niet eer, voordat het booze voleindigd is, dat wil zeggen, wanneer niets goeds der naastenliefde en niets waars des geloofs meer aanwezig is; van deze voleinding is bij de Profeten vaak sprake, zooals bij Jesaja: „Voleinding en beslissing heb ik van „den Heer Jehovih Zebaoth gehoord over de gansche „aarde" (28 : 22). Bij Jeremia: „Babel, die op vele „wateren woont, groot aan schatten, uw einde is geko„men, de maat van uw gewin' 51 : 13). Bij Daniël: „Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over de „stad uwer heiligheid, om de overtreding te voleinden, „en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtig„heid te verzoenen, en om de gerechtigheid der eeuwen „aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te „verzegelen, en om den Heilige der heiligen te zalven