is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den eersten bloei der jeugd, geen kind meer en toch ook nog geen maagd, in een gewaad van een schoon glanzend zwart, en zoo spoedde zij zich verblijd van licht tot licht; er werd gezegd, dat de inwendige dingen des Woords van dien aard zijn, zoodra zij zich verheffen; het zwarte kleed was het Woord in de letter. Daarna vloog een volwassen meisje naar de rechterwang toe, hetgeen echter alleen door het inwendige gezicht werd waargenomen; er werd gezegd, dat dit datgene is, wat van den innerlijken zin des Woords niet tot het bevattingsvermogen doordringt.

1873. Er spraken geesten over den innerlijken zin des Woords; opdat deze zich aan het bevattingsvermogen zou voordoen zooals hij is, werd het onderwerp door het voorbeeld verduidelijkt: wat is de vrucht des geloofs? en er werd gezegd, dat de goede werken de vrucht des geloofs zijn in den uiterlijken zin of in den zin van de letter; maar dat deze goede werken onbezield zijn, wanneer zij niet van de naastenliefde uitgaan, en dat aldus in den dichtst nabijgelegen inwendigen zin de vrucht des geloofs de naastenliefde is; aangezien echter de naastenliefde of de liefde jegens den naaste uit de liefde tot den Heer moet voortkomen, zoo is deze de vrucht des geloofs in den innerlijken zin; en daar alle liefde van den Heer komt, is zij de Heer Zelf; want op, deze wijze is in het goede werk de naastenliefde, in deze de liefde tot den Heer, en in deze de Heer Zelf.

1874. Ik sprak met goede geesten daarover, dat vele dingen, en wel meer dan ooit iemand gelooven kan, in het Woord naar schijnbaarheden en naar de begoochelingen der zinnen gezegd zijn, bijvoorbeeld dat Jehovah met toorn, gramschap en woede jegens de goddeloozen vervuld is, dat Hij er vreugde in schept, hen te verderven en te verdelgen, ja zelfs, dat Hij doodt; doch dit is daarom zoo gezegd, opdat de overredingen en begeerten niet gebroken, maar omgebogen zouden worden, want anders spreken dan de mensch begrijpt, namelijk naar schijnbaarheden, begoochelingen en overredingen, zou zaad in het water zaaien geweest zijn, en dingen zeggen, die terstond verworpen zouden zijn; maar toch kunnen deze dingen tot algemeene vaten dienen, waarin geestelijke en hemelsche dingen vervat zijn, want er kan