is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te maken; wanneer het gehoor tot hen toe geopend is, hoort men van daar als van verre een zoet vloeiend geklank als van gezang; zij zeiden, dat zij niet wisten, vanwaar hun zulke, en wel zoo schoone en liefelijke uitbeeldingen ineens kwamen, maar er werd gezegd, dat zij uit den Hemel kwamen. Zij behooren tot het gebied van de kleine hersenen, daar de kleine hersenen, zooals mij werd geleerd, tijdens den slaap waken, terwijl de groote hersenen slapen. Daar vandaan hadden de menschen der Oudste Kerk hun droomen, met de gewaarwording van wat zij beteekenden; hieruit kwamen voor het meerendeel de uitbeeldingen en aanduidingen der Ouden voort, onder welken vorm diep verborgen dingen werden vertoond.

1978. Er zijn verder nog andere geesten, die tot het gebied der linker borstholte behooren, waardoor zij vaak onderbroken worden; behalve nog door anderen, om wie zij zich evenwel niet bekommeren.

19(9. Heel vaak werd het mij na dergelijke droomen gegeven, met de geesten en Engelen te spreken, die ze mij hadden ingegeven; zij vertelden wat zij hadden ingegeven, en ik vertelde wat ik gezien had; het zou te ver voeren, wanneer ik de ondervinding van dit alles mededeelde.

1980. Vermeldenswaard is dit, dat als ik na het ontwaken mededeelde, wat ik in den droom gezien had, en wel uitvoerig in volgorde, dat dan eenige engelengeesten (niet van diegenen, van wie hierboven sprake was) zeiden, dat deze dingen geheel en al samenvielen met de dingen waarover zij onder elkander gesproken hadden, en dezelfde waren; dat er in het geheel geen onderscheid in was, maar dat het nochtans niet die dingen waren waarover zij een gesprek hadden gevoerd, doch de uitbeeldingen daarvan, waarin hun voorstellingen in de wereld der geesten aldus verkeerd en veranderd waren; want de voorstellingen der Engelen veranderen in de wereld der geesten in uitbeeldingen; vandaar werd alles wat zij onder elkander spraken, tot in bijzonderheden aldus in den droom uitgebeeld. Verder werd door hen gezegd, dat hetzelfde gesprek in andere uitbeeldingen had kunnen veranderd worden, en zelfs in gelijksoortige en ongelijksoortige, met onbegrensde verscheidenheid; dat de uitbeelding