is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen vorm had aangenomen, was overeenkomstig den staat van de geesten rondom mij, en vandaar overeenkomstig mijn staat waarin ik toen verkeerde; kortom, dat talrijke ongelijksoortige droomen uit een soortgelijk gesprek, aldus uit een enkelen oorsprong, kunnen nederdalen en verschijnen, omdat, als gezegd, de dingen die in het geheugen en in de neiging van den mensch zijn, de ontvangende vaten zijn, waarin de voorstellingen op uitbeeldende wijze veranderd en ontvangen worden, naar gelang van de verscheidenheden van vorm en de veranderingen

van staat dier vaten.

1981. Eet is mij vergund, nog iets dergelijks mede te deelen; ik droomde een droom, maar het was een gewone; toen ik wakker werd, vertelde ik alles van begin tot einde; de Engelen zeiden, dat dit geheel en al samenviel met wat zij onder elkander gesproken hadden; niet dat het dat was, wat in den droom voorkwam, maar iets geheel anders, waarin de gedachten van hun gesprek veranderd waren, maar toch zoo, dat het uitbeeldingen en overeenstemmingen waren, zelfs tot in de bijzonderheden, zoodat er niets ontbrak; daarna sprak ik met hen over den invloed, hoe dergelijke dingen invloeien en veranderen. Er ivas een persoon, van wien ik de voorstelling had, dat hij in het natuurlijk ware was, en deze voorstelling vatte ik op uit de handelingen van zijn leven; bij de Engelen had het gesprek gehandeld over de natuurlijke waarheid, en daarom was mij deze mensch verschenen; en wat hij in den droom met mij sprak, en wat hij deed, volgde in rangorde op uitbeeldende en overeenstemmende wijze uit hun gesprek met elkander; maar toch was er niets, dat geheel gelijk of hetzelfde was.

1982. Sommige voor kort uit de wereld aangekomen zielen, die de heerlijkheid des Heeren verlangen te zien, worden, voordat zij van dien aard zijn, dat zij kunnen worden toegelaten, naar de uitwendige zinnen en de lagere vermogens, in een zekeren zochten sluimer gedompeld, en dan woorden hun inwendige zinnen en vermogens gewekt tot een zeldzaam helder bewustzijn, en aldus worden zij in de heerlijkheid des Hemels binnengelaten; maar wanneer hun uitwendige zinnen en vermogens wederom tot ontwaken komen, keeren zij in hun vorigen staat terug.