is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds bij den eersten drempel afgelegd en geheel en al verwijderd, zooals op grond van werkelijke ondervinding gezien kan worden in het eerste deel, nr. 1769 tot en met 1772, en hoe zij veranderen, nr. 1872 tot 1876. Dit kan ook genoegzaam blijken uit zeer vele plaatsen in het Woord, die in den zin van de letter geenszins verstaanbaar zijn, en die, wanneer zij niet zulk een ziel of zulk een leven in zich hadden, niet als het Woord des Heeren erkend zouden worden, en niemand die niet van kindsbeen af het geloof had ingezogen, dat het Woord ingegeven en derhalve heilig is, als Goddelijk verschijnen zouden; wie zou uit den zin van de letter weten wat de woorden beteekenen, die Jakob voor zijn dood tot zijn zonen sprak, Gen. hfdst. 49: „Eene slcmg zal Dan zijn op den weg, eene ,,adderslang op het pad, bijtende des paards verzenen, en „zijn rijder zal achterover vallen" (vers 17); „Aangaan„de Gad, eene bende zal hem plunderen, en hij den hiel „berooven" (vers 19); ,,Naftali is eene losgelatene hinde, ,,gevende redenen der sierlijkheid" (vers 21); „Jehudah „zal zijnen jongen ezel aan den wijnstok binden, en aan „den edelen wijnstok den zoon zijner ezelin; hij zal zijn „kleed in den wijn wasschen, en zijnen mantel in druivenbloed; rood van oogen door den wijn, en wit van „tanden door de melk" (vers 11 en 12); desgelijks in tal van plaatsen bij de Profeten; wat deze dingen echter beteek en en, komt nooit te voorschijn dan alleen in den innerlijken zin, waarin alles tot in bijzonderheden in de allerschoonste orde samenhangt. Desgelijks is het gesteld met de woorden, die de Heer over de laatste tijden zeide, bij Mattheus: „In de voleinding der eeuw zal de zon verduisterd worden, en de maan haar licht niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden; en alsdan zal het teeken van den Zoon des menschen verschijnen; en dan zullen al de stammen der aarde weeklagen" (24 : 29, 30). Deze dingen beteekenen geenszins de verduistering van zon en maan, noch een neervallen der sterren van den hemel, noch geweeklaag der stammen, doch de naastenliefde en het geloof, die in den innerlijken zin zon en maan zijn, en verduisterd zullen worden; voorts de erkentenissen van het goede en ware, die de sterren zijn, en hier de krachten der hemelen worden genoemd, die