is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hier de Zoon wordt genoemd, omdat Hij het ware zelf is, en van Hem al het ware komt. Bij Johannes: „Zij zullen een nieuw lied zingen: Gij zijt waardig het „Boek te nemen, en zijne zegelen te openen; Gij hebt „ons onzen God gemaakt tot honingen en priesteren, „opdat wij regeeren op de aarde" (Openb. 5 : 9, 10), alwaar zij, die in de waarheden zijn, koningen worden genoemd; de Heer noemt hen ook zonen des koninkrijks, bij Mattheus: „Die het goede zaad zaait, is de Zoon des „menschen; het veld is de wereld, het zaad zijn de zonen „des koninkrijks, en het onkruid zijn de zonen des „boozen" (13 : 37, 38); bij Johannes: „De zesde Engel „goot zijne fiool uit over de groote rivier, den Eufraat; „en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden „de weg der koningen, die van den opgang der zon zijn" (Openb. 16 : 12); dat door den Eufraat niet de Eufraat wordt aangeduid, en door de koningen van den opgang der zon niet koningen daarvandaan, is duidelijk; wat door den Eufraat wordt aangeduid, dienaangaande zie men de nrs. 120, 1585, 1866; daaruit blijkt duidelijk, wat de weg der koningen, die van den opgang der zon zijn, beteekent, namelijk waarheden des geloofs, die uit de goedheden der liefde voortkomen. Bij denzelfde: „De „natiën, die behouden worden, zullen in haar licht wan,,delen, en de koningen der aarde zu'llen hunne heerlijkheid en eer in dezelve brengen" (Openb. 21 : 24), alwaar de natiën staan voor hen, die in de goedheden zijn, de koningen der aarde voor hen, die in de waarheden zijn; hetgeen ook hierin duidelijk uitkomt, dat het hier profetische en niet historische dingen zijn. Bij denzelfde: „Met de groote hoer, die op vele wateren zit, hebben de ,,koningen der aarde gehoereerd, en zij zijn dronken ge„worden van den wijn harer hoererij" (Openb. 17 : 2), en elders: „Babyion heeft uit den wijn harer hoererij „alle natiën gedrenkt, en de koningen der aarde hebben „met haar gehoereerd" (Openb. 18 : 3, 9); hier blijkt eveneens, dat door de koningen der aarde niet koningen worden aangeduid, want er wordt gehandeld over de vervalsching en verkrachting van de leer des geloofs, dat wil zeggen, van het ware, hetgeen hoererij is; de koningen der aarde staan voor de waarheden, die vervalscht en verkracht zijn. Bij denzelfde: „De tien hoor-