is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles regeert; want van den Hemel der Engelen hangt de Hemel der engelengeesten af, van dezen de wereld 1 , feesten' van deze wederom het menschelijke geslacht en desgelijks van de Hemelen alles wat in de wereld en in de natuur is, want zonder den invloed van den Heer door de Hemelen zou nooit iets van wat in de natuur en m haar drie rijken is, ontstaan en bestaan; men zie nr. 1632.

2027. Dat de woorden: „en aan uw zaad na u" beteekenen, dat Hij het geven zal aan hen, die geloof in Hem zullen hebben, blijkt uit de beteekenis van het zaad, zijnde het geloof, waarover in de nrs. 1025, 1447 1610; namelijk het geloof der naastenliefde, waarover

me m* ■??' 9' t5t', 724> 809' 916' 1017' 1162,

HJvtl / Cge?eii ^bben niet het geloof der naastenliefde (en zijn derhalve niet het hier bedoelde zaad), die een verdienste stellen in de daden van hun leven want zoo willen zij met door de Gerechtigheid des Heeren maar uit zichzelf zalig worden; dat er in hen geen

^> ^at wil neggen, geen naastenliefde, blijkt hieruit, dat zij zichzelf boven anderen verkiezen, aldus zichzelf en niet de anderen op het oog hebben, dan alleen voor zoover dezen hen dienen; en hen die dit met willen, verachten of haten zij; op deze wijze ontbinden zij door de eigenliefde en verbinden nooit, en

riJeTiSÏ?' wT* hemeIsch is' ^melijk de wederkeenge liefde die het firmament des Hemels is, want daaraan

ontleenen de Hemel zelf en de gansche aaneengeslotenheid en eensgezindheid daarvan hun bestaan en voortbe-

hehwTT f fat in,het andere leven ^ eensgezindheid verstoort, is tegen de orde van den Hemel zelf, dus

beraamt de vernietiging van het geheel; van dien aard

sfeUon -I I daden,v.an hun leven een verdienste behnnrPT, T gerechtigheid toeëigenen; tot dezen behooren velen m het andere leven; zij zijn somtijds

licht dat ^ ®e tals fakkelen, maar door een dwaalÏÏVïïf. zelfrechtvaardiging voortkomt, doch zij zijn koud, men ziet hen somtijds heen en weer rennen en hun eigen verdienste staven uit den letterlijken zin des Woords, terwijl zij de waarheden, die tot den innerlijken zin behooren, haten; nr. 1877. Hun sfeer is er ^ van zelf betrachting, derhalve vernietigend voor alle voor-