is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woont, worden zij innerlijk verworpen. De inwendige dingen vertoonen zich zooals zij zijn, wanneer de uitwendige dingen worden weggenomen, zooals in het andere leven geschiedt, dat wil zeggen dat zij zich geheel en al tegenovergesteld aan alle waarheden des geloof s vertoonen; het is volslagen onmogelijk om in het andere leven een leven der naastenliefde of der wederkeerige liefde te ontvangen, wanneer men er geen in het leven van het lichaam gehad heeft, doch het leven van het lichaam in de wereld blijft den mensch na den dood bij; want zij verafschuwen en haten gene liefde; wanneer zij alleen maar een gezelschap naderen, waar het leven der wederkeerige liefde heerscht, beven en schrikken zij en worden met kwellingen aangedaan; dezulken worden, hoewel zij binnen de Kerk geboren zijn, in den vreemde geboren zonen met de voorhuid des harten en met de voorhuid des vleezes genoemd, die niet in het heiligdom mogen worden toegelaten, dat is, in het Rijk des Heeren; zij zijn het ook, die worden bedoeld bij Ezechiël: „Geen in den vreemde geboren zoon, behept „met de voorhuid des harten en met de voorhuid des „vleezes zal in het heiligdom ingaan" (44 : 7, 9); en bij denzelfde: „Wien zijt gij alzoo gelijk geworden in „heerlijkheid en in grootheid, onder de boomen van Eden, ,,en gij zult nedergevoerd worden, met de boomen van „Eden in de lagere aarde, in het midden der met de „voorhuid behepten zult gij liggen met de door het „zwaard doorboorden" (31 : 18), alwaar sprake is van Farao, door wien de wetenschappen in het algemeen worden aangeduid, nrs. 1164, 1165, 1186, 1462; de boomen van Eden, waarmede zij nedervaren zullen in de lagere aarde, beteekenen eveneens de wetenschappen, maar de wetenschappen van de erkentenissen des geloofs. Hieruit blijkt nu duidelijk, wat de met de voorhuid behepte in den innerlijken zin is, namelijk hij die in vuile liefden en in het leven daarvan is.

2050. Yers 13. Besnijdende zal besneden worden de ingeborene van uw huis, en de met uw zilver gekochte; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vleesch tot een eeuwig verbond. Besnijdende zal besneden worden, beteekent, dat zij de eigenliefde en de wereldliefde geheel en al van zich zullen wegdoen; de ingeborene van