is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet gelooven en op deze wijze spreken, komt omdat de Heer geboren is evenals een ander mensch, en dat Hij naar den uiterlijken vorm was gelijk een ander mensch; dezen nu kunnen nooit eenig geloof ontvangen, wanneer zij niet eerst eenigermate begrijpen, hoe het aldus zijn kan; daarom het volgende: zij, die het Woord eenvoudig gelooven, behoeven dit alles niet te weten, want zij zijn in het einddoel, dat genen, van wie hier sprake was, alleen door de erkentenis van dergelijke dingen kunnen bereiken. Bovendien zijn het deze dingen, welke in den innerlijken zin liggen besloten, en de innerlijke zin is het "W oord des ïïeeren in de Hemelen; zij, die in de Hemelen zijn, worden het aldus gewaar. Wanneer de mensch in het waret dat is, in den innerlijken zin is, dan kan hij wat het denken betreft één uitmaken met hen die in den Hemel zijn, hoewel de mensch vergelijkenderwijs in een uiterst algemeene en duistere voorstelling is; de hemelschen aldaar, die in het geloof zelf zijn, beschouwen het uit het goede, dat het zoo is; maar de geestelijken uit het ware, en zij worden door dergelijke dingen, die in den innerlijken zin besloten liggen, bevestigd en aldus vervolmaakt, maar zulks door duizenden inwendige oorzaken, die niet op waarneembare wijze in de voorstelling des menschen kunnen invloeien.

2095. Dat de woorden: „op dezen gezetten tijd in het volgende jaar" den staat der vereeniging alsdan beteekenen, blijkt uit hetgeen gezegd is over den leeftijd van Abraham, namelijk dat hij een zoon van honderd jaren was, en over den leeftijd van Sarah, namelijk dat zij een dochter van negentig jaren was, toen Izak geboren zou worden, waardoor werd aangeduid, dat toen het redelijke van het Menschelijk Wezen des Heeren vereenigd zou worden met het Goddelijk Wezen, en dat het met het goede verbonden ware dit zou doen; waarover hierboven nrs. 1988, 2074, 2075; daarom is nu het volgende jaar de staat der vereeniging.

2096. Vers 22. En Hij eindigde met hem te spreken, en God voer op van Abraham. Hij eindigde met hem te spreken, beteekent het einde van deze innerlijke gewaarwording; en God voer op van Abraham, beteekent het ingaan des Heeren in den vorigen staat.

2097. Dat de woorden: „Hij eindigde met hem te