is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den naaste geleefd hebben, de boosheden van hun leven alle ook blijven, maar gematigd worden door de goedheden, welke zij door een leven der naastenliefde, toen zij in de wereld leefden, van den Heer hebben ontvangen; en aldus worden zij in den Hemel geheven, ja zelfs van de boosheden afgehouden, die zij bij zich hebben, zoodat zij niet verschijnen; zij die er in de andere wereld aan twijfelen, of zij boosheden bij zich hebben, daar zij niet verschijnen, worden in deze teruggeplaatst, totdat zij weten, dat het er aldus mede gesteld is, en daarna worden zij wederom in den Hemel geheven. Dit nu is gerechtvaardigd worden, want op deze wijze erkennen zij niet hun eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid des Heeren; wanneer men zegt, dat diegenen zalig worden, die het geloof hebben, is dit waar, maar onder het geloof wordt in het Woord niets anders verstaan dan de liefde tot den Heer, en de liefde jegens den naaste, derhalve het leven dat daaruit voortkomt; de leerstellingen en dogmen des geloofs zijn niet het geloof, maar behooren tot het geloof, want alle dingen hebben in het algemeen en in het bijzonder ten doel dat de mensch zoo wordt als zij leeren, hetgeen duidelijk kan blijken uit de woorden des Heeren, dat in de liefde tot God en in de liefde jegens den naaste, de Wet en alle Profeten, dat is, de gansche leer des geloofs bestaat, Matth. 22 : 34 tot 39; Markus 12 : 28 tot 35; dat er geenszins een ander geloof, dat een geloof zou zijn, bestaat, is aangetoond in het eerste deel, nrs. 30 tot 38, 379, 389, 724, 809, 896, 904, 916, 989, 1017, 1076, 1077, 1121, 1158, 1162, 1176, 1258, 1285, 1316, 1608, 1798, 1799, 1834, 1843, 1844; en dat de Hemel zelf in de liefde tot den Heer en in de wederkeerige liefde bestaat, nrs. 537, 547, 553, 1112, 2057.

Het Laatste Oordeel.

2117. Wat het Laatste Oordeel is, weten heden ten dage weinigen; men meent dat het komen zal met het vergaan der wereld; vandaar de veronderstellingen, dat het aardrijk door het vuur vergaan zal, te zamen met alles wat in de zichtbare wereld is; en dat de dooden eerst dan zullen opstaan, en voor het gericht verschijnen;