is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meesten aan niets anders dan aan vuile, ontuchtige en profane dingen, en spreken onder elkander over niets anders; voorts komen de dingen, die tot de naastenliefde en het geloof behooren, bij hen niet in aanmerking en zij verachten ze gansch en al; den Heer Zelf erkennen zij niet, ja zelfs haten zij allen, die Hem bekennen; want in het andere leven spreken de gedachten en de harten; en bovendien worden de erfboosheden, ten gevolge van het schandelijke leven der ouders, boosaardiger, welke, als inwendig verborgen en gekoesterde branden, den mensch meer dan te voren aanzetten tot nog erger ontwijdingen van de eerzaamheid en de vroomheid; dezulken komen heden ten dage bij scharen in het andere leven, en vullen, als gezegd, de uitwendige en inwendige sfeer van de wereld der geesten; wanneer het booze op deze wijze begint te overheerschen en het evenwicht naar de zijde van het booze begint over te hellen, wordt daaraan duidelijk waargenomen, dat de laatste tijd nabij is, en dat het evenwicht noodig hersteld moet worden door uitwerping van hen, die binnen de Kerk zijn, en door aanneming van anderen, die buiten de Kerk zijn.

2123. Dat de laatste tijd nabij is, kan in het andere leven ook daaruit blijken, dat al het goede, dat van den Heer door den Hemel in de wereld der geesten invloeit, daar terstond verd/ranid wordt in het booze, ontuchtige en profane, en al het ware terstond in het valsche, aldus de wederkeerige liefde in haat, het oprechte in arglist, enzoovoort; aldus dat zij geen gevoel meer hebben voor iets goeds en waars; iets dergelijks stroomt bij den mensch in, die door geesten wordt geregeerd, met wie zij die daar zijn, gemeenschap hebben; dit is mij door vele ondervindingen ten volle bekend geworden, en wanneer ik alles zou mededeelen, zou het vele bladzijden vullen; het werd mij gegeven herhaaldelijk waar te nemen en te hooren, hoe het goede en ware, dat uit den Hemel voortkomt, in het booze en valsche werd verdraaid, voorts in welke mate en op welke wijze.

2124. Er werd mij gezegd, dat in de menschen van voor den vloed het wilsgoede teloorging, dat bij de menschen der Oudste Kerk was, maar dat heden ten dage bij de menschen der Christelijke Kerk het verstandelijk goede begint te gronde te gaan, dermate, dat er