is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelse verborgenheden (arcana coelestica) in de heilige schrift of het woord des Heeren, onthuld hier vooreerst die in genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weinig meer van over is; uit hoofde hiervan dat zij niets gelooven dan wat zij met de zinnen begrijpen, en dat zij heden ten dage niet alleen uit deze, maar ook door middel van een bij de ouden onbekende filosofie, over de Goddelijke verborgenheden redekavelen, waardoor het verstandelijke licht gansch en al verdonkerd wordt, en deze verduistering wordt van dien aard, dat zij nauwelijks kan worden verdreven.

2125. Van welken aard de menschen van de Christelijke Kerk heden ten dage zijn, werd mij door uitbeeldingen voor oogen gesteld; er verschenen in een donkere wolk geesten, zoo zwart dat ik er van gruwde; en daarna andere, die niet zoo afgrijselijk waren; en mij werd te kennen gegeven dat ik iets zien zou: eerst verschenen toen knapen, die door hun moeders zoo wreedaardig gekamd werden, dat het bloed rondom vloeide; hiermede werd uitgebeeld, dat de opvoeding der kinderen heden ten dage van dien aard is. Later verscheen een boom, en de gewaarwording was deze, alsof het de boom der kennis was, waarin een groote adderslang werd gezien, oprijzende, van zulk een aard, dat zij afgrijzen inboezemde; zij verscheen zoo lang als de stam; toen de boom met de slang verdwenen was, verscheen een hond; en toen ging een deur open in een kamer, alwaar een geel schijnsel als van kolen was, en daarin twee vrouwen; ik werd gewaar dat het een keuken was, maar wat ik daar zag, mag niet vermeld worden; mij werd gezegd, dat de boom, waarin de adderslang opkroop, den staat der menschen van de Kerk uitbeeldde, zooals zij heden ten dage zijn, namelijk dat zij in plaats van liefde en naastenliefde doodelijke haatgevoelens hebben, ook omsponnen door veinzerijen der eerzaamheid en listen; voorts goddelooze gedachten over de dingen des geloofs; hetgeen echter in de keuken werd gezien, beeldde die haatgevoelens en gedachten uit, hoe zij verder waren.

2126. Verder werd ook uitgebeeld, hoe heden ten dage diegenen, die binnen de Kerk zijn, tegen de onschuld zelve zijn; er verscheen een schoon en onschuldig kind, en zoodra het gezien werd, werden de uiterlijke banden, waardoor de booze geniën en geesten van misdaden worden teruggehouden, een weinig gevierd; toen begonnen zij het kind erg te mishandelen, het met voeten