is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der geschiedenis veei grooici udn uit. »ci" —;;

makker. Want terwijl het totemisme, als het ooit bij de voorouders der beschaafde rassen heeft bestaan, verdwenen is zonder een spoor bij hun nakomelingschap achter te laten, heeft de exogamie de beschaving begiftigd met het gewichtig legaat van de bij huwelijk verboden graden van verwantschap.

38. BEPALING VAN TOTEMISME.x)

Niemand, die het voorafgaand overzicht2) met aandacht heeft gevolgd, kan ongevoelig blijven voor de algemeene overeenkomst in geloofsvormen en gebruiken, die het bij stam na stam aantoonde en wel bij menschen, tot verschillende rassen behoorende, verschillende talen sprekende, in vele ver uit elkander gelegen deelen der wereld. In onderdeelen komen zeker verschillen voor, soms zeer aanzienlijke verschillen, maar over het geheel genomen overwegen toch beslist de trekken van gelijkheid en zijn zoo talrijk en zoo treffend, dat zij verdienen onder een gemeenschappelijk hoofd te worden samengegrepen. De naam, die de onderzoekers hier aan deze geloofsvormen en gebruiken hebben gehecht, is totemisme, een woord dat ontleend is aan de taal van een der stammen3), waarbij die instelling wordt gebezigd en ofschoon over het algemeen het invoeren van nieuwe woorden uit barbaarsche talen af te keuren valt, bestaat een zekere verschooning voor het aanduiden van een barbaarsche instelling met een barbaarschen naam, wanneer bij instellingen van beschaafde volken niet iets overeenkomstigs wordt gevonden. Als wij nu bij het overzien van al de feiten trachten een algemeene epa ing van totemisme op te stellen, dan kunnen wij misschien zeggen, dat totemisme een nauw verband aanduidt, dat men onderstelt te bestaan tusschen een groep verwante personen aan den eenen kant en een klasse van natuurlijke of kunstmatige voorwerpen aan den

i) Totemism and Exogamy, deel IV, blz. 3—5- Tofemism and

4 Dit slaat op de feiten, die in de eerste drie deelen van lotemism an

Exogamy zijn verzameld, maar in dit boek weggelaten.

3) Chippeways-Indianen,