is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen, die dan de totems van de menschelijke groep worden genoemd. Aan deze algemeene bepaling, die waarschijnlijk op alle zuiver totemistische volken van toepassing is, moet nog worden toegevoegd, dat de klasse van voorwerpen, die een totem vormen, veel vaker natuurlijk dan kunstmatig is en dat onder de natuurlijke soorten, die als totem gerekend worden, de groote meerderheid uit dieren of planten bestaat.

Nauwkeurig de betrekking te bepalen, waarin een totemistisch volk tot zijn totems staat, is bijna onmogelijk, want nauwkeurige bepaling sluit nauwkeurige gedachte in en de gedachten van wilden op den totemistischen trap zijn in wezen vaag, verward en tegenstrijdig. Daarom vallen we direct, als wij een nauwkeurige en uitvoerige verklaring van totemisme willen geven, bijna onvermijdelijk in tegenspraken, want wat van het totemistisch stelsel van één stam gezegd zou kunnen worden, kan niet zonder belangrijke wijzigingen en voorbehoud op het totemistisch stelsel van een anderen worden toegepast. Wij moeten voortdurend in gedachte houden, dat totemisme niet een samenhangend wijsgeerig stelsel is, voortbrengsel van nauwkeurige kennis en hoog ontwikkeld verstand, scherp in zijn bepalingen en logisch in zijn afleidingen. Integendeel, het is ruw bijgeloof, geboren uit onontwikkelde geesten, onbepaald, onlogisch, onsamenhangend. Wanneer wij dit bedenken en afstand doen van elke poging om logische nauwkeurigheid te geven aan een onderwerp, dat dit niet toelaat, dan kunnen wij zeggen, dat over het geheel de verhouding, waarin iemand tot zijn totem staat, er een schijnt te wezen van vriendschap en verwantschap. Hij beschouwt de dieren of planten of wat zijn totem ook mag wezen, als zijn vrienden en verwanten, zijn vaders, broeders, enz. Hij plaatst ze, voorzoover hij kan, op gelijken voet met zichzelf en zijn makkers, de leden van dezelfde totemgroep. -1) Hij beschouwt ze als in wezen zijns gelijken, wezens van dezelfde soort als hijzelf en zijn menschelijke verwanten. Kortom hij vereenzelvigt, voorzoover dat mogelijk is, zichzelf en zijn groepsgenooten met zijn totem.

1) Clan.