is toegevoegd aan je favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47- TOTfcMibMb tiN Js-UiNo 1. ;

Terwijl het totemisme de stoffelijke hulpbronnen of den rijkdom van zijn aanhangers niet merkbaar heeft vergroot, schijnt het ongetwijfeld iets te hebben bijgedragen om in hen een zin voor kunst wakker te roepen en de technische vaardigheid te verhoogen, die noodig is voor de uitdrukking van artistieke idealen. Als het niet de moeder is geweest, dan was het toch de voedster van schilder- en beeldhouwkunst. De ruwe teekeningen op den grond, waarmee de inboorlingen van Midden-Australië in een paar eenvoudige kleuren hun totems en de tafereelen van hun geboorteland afbeelden, kunnen gezegd worden de kiem te vertegenwoordigen van den langen ontwikkelingsgang, die onder gelukkiger hemelen ontbloeide in de fresco's van Michelangelo, de cartons van Raphael, de stralende doeken van Titiaan, de onaardsche pracht van Turner's goddelijke scheppingen. En onder diezelfde primitieve wilden heeft het totemisme een begin aangegeven voor plastische, zoowel als voor schilderkunst, want in de magische plechtigheden, die zij verrichten ter vermenigvuldiging of beheersching van hun totems, vormen zij nu en dan groote beelden van hun totemdieren, soms uit takken de beeltenis van een keverlarve in haar poptoestand, soms een langen, bochtigen heuvelrug van nat zand fatsoeneerende tot de gelijkenis van een kronkelende waterslang. Nu moet men er wel acht op geven, dat de beweegreden, die de Australische inboorlingen er toe brengt om hun totems in geschilderde of geboetseerde vormen af te beelden, niet een zuiver aesthetische is; het is geen vreugde in de kunst om de kunst zelf. Hun doel is door en door practisch. Het is óf om op magische wijze levende dieren te vermenigvuldigen, opdat zij gegeten kunnen worden öf om hen magisch in bedwang te houden, opdat zij hun toegewijden geen letsel zullen toebrengen. Kortom, in al die gevallen is kunst slechts de dienstmaagd van de magie; zij wordt door de totemistische toovenaars gebruikt als middel om een voorraad voedsel te verkrijgen of een ander begeerlijk doel te bereiken. Zoo

1) Totemism and Exogamy, deel IV, bh. 25.