is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschikte verklaring van de feiten te geven. Maar er is één eigenaardigheid in het totemisme, zooals dit stelsel ons gewoonlijk tegemoet treedt, waarvan die onderstelling geen rekenschap geeft, namelijk de exogamie van de totemgroepen, met andere woorden: van den regel, dat een man niet mag trouwen of betrekkingen hebben met een vrouw van zijn eigen totemgroep. Die regel is inderdaad heelemaal niet verklaarbaar uit het oogpunt, dat mannen en vrouwen zichzelf als één met hun totemdieren beschouwen, want, als deze dieren paren met hun eigen soort, waarom zouden dan ook niet mannen en vrouwen van gelijk totem hetzelfde doen, daar zij toch maar lichtelijk verkapte verschijningen van hun totemdieren zijn? Maar de waarheid is, dat exogamie geen deel uitmaakt van het zuivere totemisme. Zij is een groote maatschappelijke hervorming van veel later dagteekening, die in vele gemeenschappen het totemistisch stelsel toevallig gewijzigd heeft, terwijl zij het in andere geheel onberoerd heeft gelaten. De overleveringen van de Australische inboorlingen stellen zonder twijfel naar waarheid de exogamie voor als een nieuwigheid, ingevoerd in een gemeenschap, die reeds uit totemgroepen bestond, en deze overleveringen worden in hooge mate bevestigd door een studie van de maatschappelijke organisatie der Australische stammen, die bewijst, zooals de heeren Howitt, Spencer en Gillen terecht hebben opgemerkt, dat de oorspronkelijke exogame eenheid geenzins de totemgroep was, maar de helft van den geheelen stam. Elke stam was feitelijk verdeeld in twee helften. Al de kinderen van eenzelfde moeder werden bij dezelfde helft ingedeeld, en de mannen van elke helft waren verplicht vrouwen uit de andere helft te kiezen. Op lateren tijd werden bij sommige stammen elk dier twee helften weer in tweeën onderverdeeld en de mannen en vrouwen van die vier aldus gevormde kwartdeelen werden gedwongen hun vrouwen of mannen te kiezen enkel uit één bizondere van de overige drie kwartdeelen, terwijl het Zoo was ingesteld, dat de kinderen noch tot hun moeders, noch tot hun vaders kwartdeel konden behooren, maar tot één van de overige twee. Het gevolg van een verdeeling van den stam in twee exogame helften, met al de kinderen van dezelfde moeder aan den eenen kant