is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Christendom der Rozekruisers. No. 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET RAADSEL VAN LEVEN EN DOOD

voor de ster en de zeester als voor de microbe en den mensch. Het is de vooruitgang van den geest in den tijd en als we om ons heen zien en den vooruitgang gadeslaan in ons heelal met zijn drie afmetingen, dan moeten we wel tot de gevolgtrekking komen, dat zijn pad ook drie-dimensionaal is: een spiraal. Iedere winding van de spiraal is een cyclus en de eene cyclus volgt op de andere juist zooals de windingen van een spiraal elkaar opvolgen en elke cyclus is op die manier de hoogere uitkomst van de vorige en vormt weer een basis van vooruitgang voor de volgende cycli.

Een rechte lijn is slechts de uitbreiding van een punt en dit geeft ons een beeld van de theoriëen der materialisten en theologen. De materialistische levenslijn gaat van geboorte tot dood, die der theologen begint bij een punt, even vóór de geboorte en vervolgt bij den dood haar loop in het onzichtbare hiernamaals.

Van terugkomen is geen sprake. Bij zoo'n bestaan Zou men al bitter weinig ondervinding in de school des levens opdoen en evenmin in staat zijn om zijn inzichten te verruimen of zich tot verheven hoogten op te werken, als dat met één-dimensionale wezens 't geval zou kunnen zijn.

Een twee-dimensionaal zig-zag pad zou voor het ontwikkelend leven al niet veel beter zijn, terwijl een cirkel een nooit eindigenden kringloop zou beteekenen van steeds dezelfde ondervindingen. Alles in de natuur heeft een doel, de derde dimensie incluis en zullen we alle gelegenheden, die een drie-dimensionaal universum ons biedt, kunnen benutten, dan moet het pad van evolutie een spiraal zijn. En dat is dan ook het geval. Overal, in den hemel en op aarde, gaan alle dingen voorwaarts, opwaarts in alle eeuwigheid.

Zoowel het nederigste plantje in den tuin als de woudreuzen in Californië, die een doorsnee hebben van veertig voet, toonen ons de spiraal in de schikking van hun takken, twijgen en bladeren. Bestudeeren we het grootsche hemelgewelf, onderzoeken we de banen der zonnestelsels of de spiraalvormige nevelvlekken, dan blijkt ons duidelijk, dat de spiraal de weg van den vooruitgang is.

Een andere illustratie van spiraalvormigen vooruit-