is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELING VAN NATUUR

EN

MENSCHHEID.

De Evolutie is de universeele verlosser van den Geest. St. de Guaita.

De Natuur is een spiegel, waarin ieder mensch zijn eigen beeld ziet.

A. E. Waite.

L'Ineffable Agent, 1'Elément qui sert de char a 1'Eternel et a ses divines Facultés, s'appelle 1'Ether dans toutes nos langues, 1'Akasa en sanscrit.

Saint Yvcs d'Alveydre.

Lang voordat de uit bet Oosten komende mentale vloedgolf der beschaving, — die in dubbelen rhytmus regelmatig onze Aarde omkringt, — Europa uit zijn dommel opwekte, hadden China, Indië, Chaldea en Egypte dien impuls ontvangen en hadden de verlichte geesten dier landen theorieën opgesteld aangaande 's menschen betrekking tot de Natuur en hare ontwikkeling. Hunne leer aangaande de causale invloeden die in Natuur en Mensch werkten en nog werken, is feitelijk onaangetast gebleven en is — tot op den huidigen dag —, in den grond dezelfde als toen. Zij wisten veel meer van de taal, die de Natuur, door al hare onderdeelen, tot ons spreekt dan wij, en onze geheele verdienste op dat gebied bestaat eigenlijk in niets anders, dan het opnieuw ontdekken der waarheden die zij kenden. Om iets van de taal der Natuur, resp. die der symbolen, te kunnen begrijpen, dienen we eerst een blik te werpen op hare ontwikkeling.

NATUURONTWIKKELING.

Het is onmogelijk zich een toestand te denken, waarin niets was. Onze allereerste voorstelling van iets, dat nog niet geopenbaard is, doch waaruit eens iets worden zal (differentiatie) wordt gewoonlijk chaos genoemd; wij willen hieronder verstaan de nog ongedifferentieerde Oerstof, waarop de Geest, de Gedachte inwerkt ter voortbrenging van den eersten oervorm. De eerste, voor 't menschelijk oog waarneembare, cosmische oervorm is de Nevel. Door haar als uitgangspunt van onzen