is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij werd geboren juist toen „de bloedhond Herodes, de geesel van Judea", — door het volk gehaat en veracht, de moordenaar van zijne vrouw en drie zijner zonen — aan eene walgelijke ziekte stierf, verlaten door zijn eigen lijfwacht; slechts zijne zuster Salomé, — zijn slechte genius, — was bij hem. — Zoo werkt de Natuur altijd door tegenstellingen. —- Herodes stierf in 't jaar 4 voor onze jaartelling en 't wordt thans vrij algemeen aangenomen dat dit het geboortejaar van Jezus is. (Keim, das Leben Jesu.)

Jezus was reeds bij zijne geboorte door Maria voor eene profetische zending bestemd, zooals dit het geval was met vele andere helden en profeten van het Oude Testament. Deze aan God gewijde kinderen werden Nazareners genoemd (vergelijk Jer. 1. 4). Jezus bracht zijne jeugd door in Nazareth, „een hoekje van den hemel, neergevleid op de helling van een berg.... diepe en teedere zielen hebben stilte en vrede noodig om tot zulke openbaring te komen" (Schuré).

Zijne geestelijke opvoeding, meenen velen, ontving Jezus, toen hij volwassen werd, bij de Esseniërs, eene exotischgeestelijke sekte van eene voorbeeldelooze moraliteit, welwillendheid, zachtheid, reinheid en standvastigheid. Ze waren hier en daar in kleine groepen door Palestina verspreid, doch hadden twee hoofdcentra, één in Egypte, aan het meer Maoris en een te Engaddi, bij de Doode zee. Hier werd hij ingewijd in de geheime wetenschappen. Anderen echter meenen weer, dat Jezus zijn inwijding ontving in Indië. (Hierover later meer.)