is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONG DER SYMBOLIEK.

Vanwaar komen wij? Waarheen gaan wij? Is de dood slechts een slaap? Kunnen wij onzen bewegingloozen broeder zijne warmte, zijn adem, zijn spraak teruggeven? Zoodra de menschheid zich bewust werd, stelde zij zich deze vragen; de Cosmoglyphie loste ze op, zij maakte zich van de geheele natuur meester, ze steeg op van steen tot mensch en van de aarde tot den hemel, om die vragen te beantwoorden....

E. Soldi-Colbert de Bcaulieu.

Met dit citaat van den onvermoeiden zoeker en vorscher in symbolen wil ik mijn kort overzicht over dit veelomvattend onderwerp beginnen en hem niet volgen waar hij zegt, dat de mensch — bij elk nieuw element dat hij aantoont, de oorspronkelijke bron van het Leven meent gevonden te hebben. Dit te meenen zou dwaasheid zijn; de aan de aarde gebonden mensch blijft altijd ver genoeg van den Centralen Haard van alle leven en bewustzijn verwijderd, om vaag te weten, dat hij nog altijd bezig is, zijne eerste schreden te doen op het pad der wijsheid. Doch dit zal de Beaulieu ook wel geweten hebben!

De Cosmoglyphie beschrijft de indrukken — letterlijk inkervingen, insnijdingen — die de Cosmos maakt op alles wat onder zijn domein valt; op mineraal, plant, dier, mensch en dat de mensch — in navolging der Natuur — weder op zijne wijze navolgt en weergeeft. Gelukkig kan de mensch in den regel niet letterlijk de Natuur copieeren, want dit zou stilstand, beteekenen; hij combineert en vervormt daarom altijd de elementen, die hij gebruikt, en dit is de grond van alle ontwikkeling.

Naast de geschapen-Natuur gaat dus parallel eene artificieele natuur, die aan dezelfde wetten gebonden is. De nauwkeurige nabootsing zou geen vooruitgang tot stand kunnen brengen, doch de vervorming is het leven zelf; want het is de worsteling van den mensch tegen de materie en op den langen weg dezer worsteling heeft hij sporen — symbolen — nagelaten die eene welsprekende taal spreken, ,,la langue sacrée". Ze verhaalt ons van de geschiedenis der menschheid niet alleen, doch van de geschiedenis van den Cosmos! In zijn zeer omvangrijk werk, omvattend vele deelen, getiteld „la Langue sacrée" verhaalt