is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velden, aan Menelaus beloofd, is wel de laatste zinspeling op een „aardschen hemel". In het Paradijs enz. komt de „heilige berg' voor, de zetel de Cherubijnen, waar de mensch met God kon samenzijn. Daar groeide de „boom des levens", de „boom der vrede en toen de mensch-

1 • 1 J 1 ^ ( U n.iTTol rorrl rp>\TC>-n \\JD C hrvUWflP

neia van acz.cn ucig ui w* •• —> —

hij zioh kunstmatig een heiligen berg, door rots op rots te stapelen en op den top werd het „magische ot vestaalsohe vuur ontstoken. De top moest „in den hemel" reiken, d. i. ze moest voldoende hoog zijn, om voor heiligdom of hemel te kunnen ^dienen. Zoo ontstonden vele pyramiden en de „toren" van Babel, die ook een pyramide was. De bouwers dier monumenten waren wijs genoeg om te weten, dat ze den hemel niet konden bereiken, of dat zij het niveau van den zondvloed konden overschrijden. In dat geval hadden ze den „toren" wel op een berg gebouwd-. Volgens Nimrod1) heet de toren ook de toren van Saturnus en het valt op, zegt hij, dat het Capitool te Rome — welke stad het type van Babyion ir. Hor, Riihp! is — ee-noemd werd de „Saturnusberg .

Ook Olympia, een andere heilige berg, is de offerplaats van Saturnus en, evenals de andere, tegelijk voor zijn zoon Jupiter. De toren van Babel heet het graf van Jupiter te zijn.

De letterteekens van het alphabet nu, doorliepen drie stadiën van ontwikkeling en wel:

le. die der Cosmoglyphen, d. z. Cosmische teekens, in steen gegrift; enkele volkeren, b.v. de Kelten, zijn nooit verder gekomen.

2e. Het phonetische schrift, waar de cosmische letterteekens volgens den klank, zijn omgewerkt tot teekens voor eene lettergreep.

3e. Het Alphabet, uit deze teekens ontstaan.

In 2 is nog duidelijk het cosmische letterteeken te herkennen.

Bijna overal, in alle cosmische inscripties, is de zon het hoogst geplaatst, als voornaamste goddelijke emanatie en daaromheen, of daar onder, de overige eigenschappen.

De Scarabeus b.v. stelt de zon voor, die zichzelf schept en de figuren, die erin gesneden zijn, de emanaties der zon. Men vindt hetzelfde op Oostersche tapijten en op Mexicaansche schijven. De Scarabeus werd als talisman gedragen en de daarin gegraveerde gravuren stellen de eigenschappen voor, die men wenscht te ontwikkelen. Op sommige Scarabeeën en schijven zendt de zon spiralen uit, die een punt omringen, aldus de schepping symboliseerend.

Egypte. 2. Heil. Boom (variante).

>) Zie Nimrod. History and Fables, dl. I, pag. 189—191-