is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarna komt de tijd, dat de schepping wordt uitgedrukt in hieroglyphen, die cosmische teekens daarstellen.

Nog later door een scarabeus, bedekt met hieroglyphen.

Zoo groeit de „Heilige Boom", de stam krijgt takken en bladeren en volgens de wet der analogie wordt ze tot een ruggestreng met wervelkanaal, d. i. „de stam" van het levende wezen, en door verdere overeenkomstigheden brengen wij -hem in verband met zetel, scepter, troon, God.

De „Heilige Boom" is een symbolisch monument, waarvan elk onderdeel de uitdrukking is eener gedachte, eener kracht, —

een letter. De Boom stelt dus voor het Heelal of de Godheid,

het Onzichtbare Meer, het Leven, de Kennis van het Goede en^ het Kwade, de Schrift. In den winter verliest hij zijne blaren en wordt voor ons een levenlooze massa, totdat — bij den terugkeer der Zon, het Leven, weer uit zijn takken schiet. Hij is het beeld der Openbaring door het Woord.

De ouden zeidei]: het Vuur, dat in den boom is, brengt dit voort, n.1. de vlam — de zon — die de schepper van al het

concreete is. De Boom brandt dus, hij zendt vlammen uit

de takken — en vonken d. z. de bladeren — de zielen.

Evenzoo is de Cosmos een „levende boom" aan welks vurigen stam de knoppen der tallooze microcosmoi zich ontwikkelen. I-it dit symbool van den Boom spreekt de Wijsheid van Tot of Thot, — den Hermes der Egyptenaren, den uitvinder der schoone kunsten en letteren — tot ons. De „Boom" is de „Pilaar die den ,,Tempel draagt. De dood was in Egypte identiek met den nachtelijken zon — Osiris, die weer nieuwe kracht opdoet in het graf (beteekenis der mummies).

De Zon — „de architect der Natuur" — is de magiër Tot die met uitgebreide armen den hemel schraagt. Hij wordt ten slotte Osiris zelf, gekroond met den Scarabeus of zonneschijf en gehuld in een met sterren bezaaid kleed.

Om te begrijpen hoe het Alphabet ontstond, moeten wij weten, hoe de primitieve levensboom zich langzamerhand vermenigvuldigt, vervormt en ontwikkelt tot de mythologie der oudheid. De Zon, die dikwijls boven den boom geplaatst is, wordt ook wel vervangen door de Maan, door de planeten, den sterrenhemel of door het vuur. De hemel wordt — vooral in Chaldea — door een rechte lijn voorgesteld. Teekening 1 stelt voor de Heilige Boom, weer uitbottend op het graf van Osiris.

In het oude Chaldea vinden wij, dat de overeenkomst der letterteekens met den Boom lang bewaard bleven. Figuur 2