is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zag in de zich openende bloemknop, in den stamper en in de meeldraden, die er uit komen en een vrucht vormen, — het beeld van zijn eigen bestemming en dus van het leven, den dood en de opstanding. En de mensch vergeleek zich zelf met de voortgebrachte zaadkorrel, die, in de aarde geplaatst, zich tot een nieuwe plant ontwikkelt, of wel, als hij de rust in het graf met den slaap vergeleek, zag hij erin het herboren worden tot een nieuw en hooger, meer immaterieel leven. Nog thans hebben de Joden het Loofhuttenfeest, dat 7 dagen duurt, als herinnering aan de tenten die hunne voorvaderen bewoond hebben, alvorens in 't beloofde land te komen. Het paviljoen van saamgebonden papyrusriet, gekroond met de lotus, vervormde zich in de met bloemen getooide kolommen, en de overgang zien wij in het hieroglyphenschrift; (in sommige teekens) doch altijd vinden wij hier en daar, b.v. in den torus, — die den ingang van den tempel omgeeft, — de rietbundels terug. In de gebeeldhouwde Egypt. capiteelen der zuilen vindt men gemakkelijk het oorspronkelijke motief van lotus en papyrus terug, — het licht en de duisternis verbonden. In den tabernakel der oude joden vinden wij ook den oervorm nog terug, zoowel in vorm als in naam. Tabernakel beteekent hut en de vorm der eerste Egypt. tempels was eveneens een langwerpig vierkant met iets naar boven convergeerende wanden (het riet) en de kroonlijst naar buiten uitgewerkt (de lotus).

De Zon is voor hen de bron van licht en warmte, vuur en rook, donder, bliksem en regen, de oorzaak van alle natuurkrachten en hij zoekt in zijne symboliek deze natuurkrachten door analogie voor te stellen, b.v. het vuur des hemels door het vuur der aarde, een vlam, rook, etc., doch ook de vegetatie is eene emanatie der zon. Het leven, als tegenstelling van den dood wordt dus voorgesteld door licht, warmte, het water, het vuur, het woord, de bloem, de hoorn, de regen enz. Op de graven van hen, die men liefhad, werd hierboven hun naam geschreven

een symbool dat het eeuwige leven en de opstanding voorstelde,

b.v. een vaas, een zonneschijf, krans, een Thot, een Scarabeus enz. Dit zijn talismannen en naar gelang van tijd en volk en geloof, nam men als talisman, — d. w. z. als teeken van leven — de zon, de maan, de sterren, het vuur, de wolk, de regenboog, de bloem, de adelaar, de vlinder, Osiris, Buddha,

het oog, het kruis, enz.

De Eg. tempel is dus eene projectie der Natuur in de kunst; dit is evengoed waar voor den Gr. tempel.fDe zon is aan den top, hare stralen zijn het dak, haar pilaren de boomstam enz. want