is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ve swelling hills and spacious plains! Besprent from shore to shore with steeple towers And spires, whose silent finger points to heaven.

Wordsworth.

Over de Kerk, als symbool in zijn geheel genomen en in verband met hare onderdeelen, hare fundamenten, hare oriëntatie, zou imen boekdeelen kunnen vullen en elke bladzijde zou getuigen van de bedoeling der oude architekten om de geestelijke grondslagen van het Heelal in den stoffel ijken tempel uit te drukken. Welsprekend drukt Poole dit uit. (Zie Poole Appr. Charakter of Church Architecture.)

„Eene christelijke kerk belichaamt altijd de mysteriën der christelijke religie. Eene Gothische kerk in hare volmaaktheid, is een aanschouwelijk beeld van de Christel, leer, eene petrificatie onzer religie", zou Coleridge zeggen, en 'hij vervolgt: „In de verte, lang voordat wij de huizen der stad kunnen zien, vertellen de drie spitsen van de cathedraal, die zich hoog boven rook en mist verheffen, ons van de heilige en ondeelbare Drieëenheid; als wij naderen spreekt ons hare kruisgewijze bouw van den kruisdood, het zoenoffer; de communie der heiligen is uitgedrukt in de kapellen die zich scharen rondom koor en schip; de weerhaan waarschuwt ons, waakzaam te zijn en te bidden; de afschuwelijke gedaanten aan de waterborden van het dak doen ons de ellende gevoelen van hen die de kerk uitgeworpen heeft; de spitsen, de daktorens, het bovenste lofwerk, het opwaarts gekronkelde lofwerk en de koog opgeworpen naaf van het dak, — de horizontale tendens der muuruiteinden en parapets overwinnend, — leeren ons, dat, indien wij aardsche begeerten overwinnen, wij tevens zullen klimmen in hart en geest. Diep beneden, mysterieus, onzichtbaar rust de Kerk op de rots, hare fondamenten de apostelen

en profeten — en de voornaamste hoeksteen ervan is Jezus Christus. We treden binnen; de drievoudige verdeeling van het schip, de drievoudige hoogte der drie hoofdafdelingen — het drievoud in lengte van koor, dwarsschip en schip — duiden nogmaals op de heilige Drieëenheid. De dubbele westelijke deur '' vertelt van de tweevoudige natuur van onzen gezegenden Verlosser, zoo ook het altaar in de verte, alsmede het Kruis.'