is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het Ciborium, geplaatst in een kastje boven het altaar wordt de hostie bewaard; 't is een zilveren beker, soms in den vorm eener duif. Het kastje zelf heet Tabernakel, d. i. „woonplaats van den Heer". De waskaarsen symboliseeren ook den ïristus die zich offert terwijl Hij zijn licht verspreidt. De •was wordt verkregen uit de reine bloemen, zooals de Christus geboren wordt uit eene vlekkelooze Maagd. Elk der kaarsen repr. eene Christelijke hoofd¬

deugd, evenals het Kruis dat in 't midden staat met drie kaarsen rechts en links; het Kruis repr. Macht en de kaarsen respectievelijk: Wijsheid, Tact, Harmonie,Kennis, Devotie en Ceremonieel dienen. Het zijn de 7 „stralen" en ook de 7 „wegen". Als de bisschop den dienst leidt, brandt er nog een kaars achter het kruis. Hij wordt bewierookt met 3X3 zwaaien van het senser, de priester met 3 X 2 en de accoliet met 3X1 zwaai.

De 5 wonden Christi symboliseeren de 5 stoffelijke zintuigen, d. z. de 5 zwakke punten, waardoor

27. Miskelk.

Reeele, Causale als Maya, d. i. zinnenbegoocheling waarnemen Zij doen den mensch bewust worden van de omgeving en doen hem als een op zichzelf staand wezen kennen; zij zijn dus feitelijk de oorzaak van zijn „geestelijken dood" en tevens van zijn materieel zelfbestaan — schijnbaar los van de Godheid die jein sc iep ( t erloren Paradijs") ; zij zijn de sluier waardoor de üron van Oorsprong voor den mensch verborgen is.

In den altaarsteen is eene holte, waarin zich een heilig voorwerp (eene zoogenaamde reliquie) en bij de Liberale Kath. Kerk 7 edelgesteenten bevinden. Eene reliquie is 'b.v. een deel Aan het lichaam eens heiligen, een stuk van het kleed dat hii gedragen heeft, een splinter van Jezus' Kruis, etc. Het graf van een heilige is veelal een bedevaartsoord voor den oprecht geloovige. Als men ibedenkt, dat de atomen fijner en edeler worden naarmate de. mensch moreel hooger rijst en dus zijn

Symbolen en Mythen in Religie.

27. Miskelk.