is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIESTERKLEEDING.

Religie is de kalk, die de gemeenschap bijeen houdt, het graniet-voetstuk der vrijheid en de sterke ruggegra^t van het sociale stelsel.

Guthri.

Ilct schijnt dat de priesterkleeding, zooals die thans in de Christelijke kerken vrij algemeen is, zich ontwikkeld heeft uit de kleeding, zooals die vroeger door den Romeinschen burger gedragen werd. Bovendien schijnen enkele dingen overgenomen te zijn \ an de kleeding der Joodsche priesters, zooals die in bijzonderheden door Mozes was voorgeschreven. Tot ongeveer de 6e eeuw bestond er inderdaad geene speciale priesterkleedij, doch werd de dienst gedaan in civiel-kleeding. Bisschop Lcadbcater ) neemt aan, dat ook in de ontwikkeling der priesterkleedij een hoogere invloed heeft gewerkt, zoo niet in alles, dan toch in vele hoofdzaken. Ook zonder de voorgeschreven kleeding, zegt hij, zou de priester de mis kunnen celebreeren, doch het instroomen der kracht, evenals het instroomen der zegening, geschiedt 'beter met dan zonder ad die dingen. De ritus, de kleeding, de bel, de kaarsen, de wierook — al deze dingen, kunnen gemist worden, doch veel tijd en kracht wordt gespaard, door ze te gebruiken en 't zou kleinzielig zijn, wegens een bloot vooroordeel, deze kracht te verspillen. Mij dunkt deze woorden van iemand, die meer ziet dan wij, zijn redelijk en logisch; laat hij die deze inzichten wil veroordeelen, eerst zichzelf tot ziener ontwikkelen en dan spreken.

Hier volgt eene korte beschrijving van verschillende deelen

Met onderkleed, soutane, cassock. Verschillend gekleurd

zwart, rood, purper, blauw, violet, naar gelang van de kerk en'

den rang van den drager. Oorspronkelijk is het het kleed waarin

de priester ook in het publiek verschijnt, 't Heet ook wel

pelliceum d. i. „kleed van bont", omdat het in koude streken een

onderlaag had van bont of wol. Het koorhemd of surplice

(super-pelliceum) wordt over het onderkleed gedragen, zooals

de naam aanduidt. Symbool der reinheid. De Cotta is een korter koorhemd.

De Stola' eene smalIe band van geborduurde zijde met 3

') Zie The Science of the Sacraments, by Leadbeater.