is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAMEN ALS SYMBOLEN. B.

De namen in den Bijbel en in 't algemeen die van alle oude ZL ? g,eSOhrift1en en mythen hebben eene bepaalde getallen waarde, die ons kan inlichten aangaande hunne oorspronkelijke beteeken,s. Vele namen zijn verminkt tot ons gekomen en J is

ÏÏÏ h "°°dlg> den oorspronkelijken naam te weten. Elke letter heeft eene getallenwaarde en elk getal heeft eene innerlijke beteekenis.

i;ii?,J^het^e00r]deeIen 'der namen stuiten wij op grootere moeih kheden, daar deze namen door vertaling enz. dikwijls verminkt

sporen 2ljn 'den oorspronkelijke!! naam op te

sporen Met bovengenoemde gegevens als basis geeft , Expec-

Ten I e W0r ijkf naam van den schrijver is niet aangegeven) „een sleutel voor de studie van den Bijbel", die de innerlijke

.Tttlrs Ar ,biiMsche™S

dat der Ka'bbkla °P mfrk^aaildi^ wiJze overeenstemt met aat der Kabbala en van de Hermetische geschriften

,- °°r z.ljn,e methode wordt o.a. aan de plaatsen in den Bijbel

t jt m te&ensPraak ziJn de geschiedenis, eene griote beteekenis gegeven, — met (betrekking tot de Cosmische Wet die

e?i?aml engdert CdS Z°U dUS Wij'ken dat de name»

en jaartallen, daarin voorkomend, opzettelijk zoo gekozen zijn

feertW eenni7etenhS m. tefnsPraak met g<*n de geschiedenis leert, — een nieuw bewijs dus dat de Bijbel geen puur geschied-

verhaal is, doch dat de historische feiten slechts als kleed dienen voor andere, hoogere waarheden, die men niet anders als symbolisch kan voorstellen.

In hoeverre zijne methode betrouwbaar is, kan ik niet be oordeelen doch ik wil slechts opmerken dat zijne broohule in de liberaa -theologische wereld eene gunstige ontvangst genoot De lezer kan zich, met behulp der volgende korte wedfrgave zelf een oordeel vormen. Vooraf enkele begrippen, die dikwiils voorkomen, m hunne innerlijke 'beteekenis:

De zee = t gebied van het kwade.

De rivier - bron van Goddelijke verfrissching Een berg = een uitgangspunt voor 't veranderen der wet isschen vogels, gras, kruiden, boomen, vee, dierlijk leven —

Symbolen en Mythen in Religie.

10