is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Symbolen van beweging (veelvoud van 11) 22 33 44 55 66, 77, 88, 99. /,,<*, do,

C. Symbolen van conditie 100, 200, 300 etc. — 900.

D. Symbolen van ras 1000, 2000, 3000 etc. 9000'

Voorbeelden:

180 = de schepping van den herschapen staat. 403 = de onherschapen staat onderworpen aan het werk van God (Gen. 11. 15).

5024 = de vervreemde staat der menigten in de natuurlijke conditie des levens.

48 = het natuurlijke leven wedergeboren.

800 = de conditie der wedergeschapenen (Gen. 5. 4).

2000400 = het ras der menigten in de natuurlijke conditie des levens.

Natuurlijk zijn hier ook andere combinaties mogelijk. 1260 de schepping der menigten in een wetteloozen toestand, liene breuk beduidt het tegengestelde.

b.v. 1/3 = dat wat zich tegenoverstelt aan het oorspr. opvoedingswerk van God, zooals b.v. in Openb. 8. 7 (1/3 der boomen) beteekent de menschen die Gods opvoedingswerk tegenwerkten.

Ander voorbeeld (Gr,) Jaspis = 501 = dat wat voortkwam (i) uit den toestand van vervreemding of dat wat daarin opgesloten is.

Boas = 79 ) de 2 pilaren van den tempel der magonnerie. Jackin — 90 l 79 = A1Ie zonen Gods en

) 90 = de wedergeboren zonen Gods.

De beteekenis, aldus verkregen, stemt overeen met de officieel aangenomen verklaring der 2 pilaren, waarvan Boas betrekking heeft op den tempel der heidenen en Jachin op dien der Joden. v

Men bestudeere volgens deze methode eens Noach's Ark De enkele cijfers 2, 3 en 6 duiden altijd op een overgang'van et geestelijke leven van den mensch tot een beter erkennen van de aan God verschuldigde gehoorzaamheid. Zoo komt b.v

(Gen uTlfiï Ehn = 46)' in d€ 86 jaren van Abraham Gen. 16. 16), in Demeter = 468. Ook op bijna alle namen

der mythologie is deze methode van toepassing.

^ ls de 10 alleen staat beteekent ze uitzondering van wil-

energie door den tweeden Logos, Gods zoon. Zoo komt de 10

\oor in Apollo — 1061 = het werk van Gods zoon in zijn