is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In andere woorden: De mensahheid wordt zoowel in geest en ziel als in t lichaam „gekruisigd", gedurende zijn reis door den „via dolorosa" des levens. Het Hooger Zelf (geest, Jezus) stijgt op ten hemel en de gekruisigde „dief" links (ziel, 't opgevoede -Lager Zelf) vergezelt Hem, wordt één met Hem. Alleen de .. ïef rechts (het lichaam) keert tot de aarde, die het van zich gaf, terug. Uw eigen levensboek beslist of de „Pilatus" in u u rijp oordeelt voor inwijding of niet. In de Astrologie worden de drie kruisen voor lichaam, ziel en geest uitgedrukt in het „vaste , het „bewegelijke" en het „hoofdkruis".

In de Openb. van Johannes is volgens James Pryce sprake van de kruisiging m de hersenen, als de hoogste centra (chacra) in het hoofd (de „schedelberg") ontwikkeld worden en rechts en links de krachten der Ida en Pingala uitstralen en de Sushumna omhoog stijgt. Vergelijk wat onder de 7 kerken daarover gezegd wordt.

De Onbevlekte Ontvangenis is een der vraagpunten in den Bijbel waarover oneindig veel gestreden is en nog gestreden zal worden. Nog niemand is erin geslaagd, het op exoterische wijze begrijpelijk daar te stellen. En toch, wanneer wij van het beginsel uitgaan, dat elke gedachte in /het mentale zioh in stofvorm moet uiten op 't physisch gebied, dan kunnen wij ons niet tevreden stellen met de korte bewering, dat zoo iets in 't ondermaansche onmogelijk is. We moeten zelfs vooropstellen, dat het mogelijk moet zijn, ook al kunnen wij het niet verklaren. Van t Losmische standpunt is de Onbevlekte Ontvangenis te begrijpen; de Eenheid der ongedifferentieerde oerstof wordt tot Veelheid door de manifestatie van den Tweeden Logos, den Zoon, die het leven en bewustzijn is van elk vormwezen der vier natuurrijken. Ook bij den mensch kunnen wij begrijpen dat de Christus in de „grot" van het menschelijk hart geboren wordt als de Christus zich door hem begint te openbaren in denken voelen en willen.

De Christus wordt in ons hart geboren te midden der dieren" onzer lagere menschelijke natuur, 't Is het „ontwaken", of de ^ntvangems der hoogere natuur in den dierlijken mensch.

o dt met evenzoo in den Cosmos de Zoon geboren in de baarmoeder der „Wereldmoeder", der „Anima Mundi" wanneer bij openbaring de „Wereldgeest" zich gaat hullen in de stof?

Het derde Christusaspect — Jezus, de Messias — geeft ons in deze onoverkomelijke moeilijkheden van ons verstand. De verklaring der Theosophen, n.1. dat de Christus bij den doop van Jezus lichaam bezit nam, verklaart ons de Onbevlekte Ontvan-