is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O

T pfW ^ an'ü'- 1 S^'kc m>' white ]°cks at the runawav sun, J effuse my flesh in eddies and drift it in lacy jags 1 cannot say to any person what I faear I cannot say it to myself

I bequeath myself to the dirt to grow from the grass I love t you want me again look for me under your bootsoles,

ïou will nardly know who I am or what I mean,

Hut I shall be good health to you, nevertheless,

And filter and fiber your blood.

Failing to fetch me at first keep encouraged.

Missing me one place search another,

I stop somewhere waiting for you.

Enkele korte aanhalingen van andere bekende mystici vol "-en hier:

H?,Z!eL Dat ^ ik Zag lee,k.,mij toe te z'j" eene glimlach van het Heelal o vreugde! o onvergelijkelijke blijdschap!

eevulH in ,mijne. kamer scheen met een intenser licht

mim bl^H Pn n Aarde gezien was. Mijne hersenen en zenuwen, mijn bloed en spieren, m.jn heele wezen trilde in sympathieke eenheid

lijken Mensch^" * midden deZer lichtende glorie zag ik den Godde-

; Uy BlaAk/'y?e ^'ere,d der imaginatie is de wereld der eeuwigheid- ze van t Ttoflichaan 6111' Waarheen wiJ alllen zulle" S^n na den dood li' ■ U hitman: Ik ben goddelijk, inwendig en uitwendig.

Het gebied der Christelijke mystiek is zoo uitgebreid, dat dit onderwerp hier slechts even aangeroerd kon worden. De litteratuur is trouwens zeer rijk en zij die aangaande Böhme, 1 auler, kuysbroeck en vele anderen wenschen ingelicht te zijn, vinden over dit onderwerp overvloedige lectuur. Slechts een paai voorstellingen, die niet zoo gemakkelijk onder ieders oog komen en die toch een bizonder licht werpen op het mysterie der kruisiging, wil ik hier aanhalen.

Böhme o.a. zegt: „de mensch is machteloos en niets, zoolang Christus niet in hem geboren is," en als het offer des "ruises den christen van nut zal zijn, zoo moet de kruisiging in hem zelf plaats gevonden hebben. „De Vader moet zijn Zoon geboren doen worden in mijn verlangen naar geloof."

II eigel zag de geheele serie van voorvallen in Jezus' lijdensweg voor zijn geestelijk oog voorbijgaan toen hij zeide, dat waar geloof het leven van Christus in ons is, d. i. „het gedoopt worden, het lijden, sterven en weder opstaan met Hem."

Gichtél1) spreekt van „Christus met ons vereenigd in de diepten onzer ziel" en Marsay, een Fransch mysticus, neemt aan, dat de Goddelijke Mensch bij „den val" van Adam

Zie A. E. Waite. The way of divine union.